SUBVENCIONS PER A L’EXECUCIÓ DE PROJECTES DE PREVENCIÓ, PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE RESIDUS INDUSTRIALS

Des de l’Agència de residus de Catalunya, s’obre la convocatòria per a l’any 2021 de concessió de subvencions per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials, en règim de concurrència competitiva.

Aquesta línia de subvencions té com a objecte el foment de l’execució de projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials i projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials.

Poden optar a les subvencions que regulen aquestes bases les empreses i agrupacions d’empreses amb establiment operatiu a Catalunya. Addicionalment, han de tenir el centre productiu objecte de l’actuació ubicat a Catalunya.

Poden sol·licitar les ajudes tant les microempreses com les petites, mitjanes i grans empreses.

Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases els projectes següents:

Classe A. Projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials.

Modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles que tinguin per objecte:

A1. La prevenció dels residus en el mateix procés productiu.

A2. La preparació per a la reutilització, el reciclatge dels residus generats per a la finalitat original o l’economia general i la separació eficient dels residus que permeti la seva valorització posterior.

A3. La modificació de processos per poder admetre materials reciclats com a matèria primera del procés.

Les actuacions en què es redueixi el volum de residus per processos d’extracció de l’aigua continguda seran subvencionables com a projectes de classe A1 o A2.

També és subvencionable la preparació de material per fer valorització energètica.

Aquests projectes s’ajusten a les condicions del capítol I i dels articles 36, 37 i 47, secció 7, capítol III, del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2017, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L187, de 26.6.2014).

Classe B. Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials.

Els projectes de recerca i desenvolupament (R+D) poden incloure la recerca industrial i el desenvolupament experimental:

B1. Projectes d’R+D de prevenció, de reciclatge en origen dels residus industrials i de disseny i implantació de tecnologies més netes, de manera que es permeti reduir els residus industrials en els processos de fabricació.

B2. Projectes d’R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius, orientats a la reducció dels residus industrials que s’hi generen.

B3. Projectes d’R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres amb residus i/o materials reciclats, o per a la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres del procés.

Aquests projectes s’ajusten a les condicions del capítol I i de l’article 25, secció 4, capítol III, del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2017, pel qual es declaren determinades categories d’ajuts compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat (DOUE L187, de 26.6.2014).

En el cas que un projecte de recerca i desenvolupament inclogui diferents tasques, cal indicar a quina categoria correspon cadascuna.

Es consideren despeses subvencionables les que, de manera inequívoca, responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resultin estrictament necessàries per a aquesta i es realitzin en el termini i les condicions que determinen aquestes bases reguladores.

En cap cas el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

– En concret, es consideren despeses i inversions subvencionables les establertes a l’apartat 6.2 de les bases.

Un mateix projecte no es podrà presentar simultàniament en més d’una convocatòria de l’Agència de Residus de Catalunya.

El termini màxim per a l’execució de les actuacions objecte de la subvenció serà de 36 mesos comptadors des de la data de la resolució d’atorgament de la subvenció.

Dotació pressupostària 2.000.000,00 €.

L’import màxim de les subvencions es determinarà en funció de la inversió o del cost de les accions que s’hagin de dur a terme i que es demostrin estrictament necessàries per posar en marxa els projectes, sense que pugui ser superior als percentatges o les quantitats (sobre el cost subvencionable) que s’exposen a l’apartat 5 de les bases.

No es pot presentar més d’una sol·licitud per projecte.

Termini de presentació Dos mesos des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Normativa

Convocatòria (DOGC núm. 8424 de 03.06.2021)

Bases reguladores (DOGC núm. 8111 de 14.04.2020)

Observacions:

El/la beneficiari/ària ha de justificar el compliment de la finalitat per a la qual se li atorga la subvenció dins del termini de 36 mesos comptadors des de la data de la resolució d’atorgament de la subvenció, en una única justificació.

Compartir en:

Envia'ns un missatge

Si vol més informació sobre els nostres serveis, pot fer servir aquest formulari per contactar amb nosaltres, o trucar-nos en horari comercial de dilluns a divendres.