Política de privacitat

Introducció

La present política té per objectiu proporcionar informació sobre com tracta Asolgroup Enginyers SLP les dades personals facilitades pels interessats en compliment amb la normativa relativa a protecció de dades de caràcter personal vigent.

Responsable del Tractament

El responsable del tractament de dades és ASOLGROUP ENGINYERS SLP amb C.I.F. B43803642. Les dades de contacte de Asolgroup Enginyers SLP són les següents:

 • Direcció postal: Carrer Josep Maria Carandell i Robusté, Num.5, 43206 Reus (Tarragona).
 • Telèfon: (+34) 977.301.078
 • Correu electrònic: asolgrup@asolgrup.com

Finalitats del tractament

Les dades personals obtingudes per Asolgroup Enginyers SLP seran tractades amb les següents finalitats segons apliqui en cada cas:

 • Atendre i donar resposta als dubtes i consultes que es plantegin a través de la pàgina web.
 • Gestionar, quan correspongui, la relació contractual contreta entre l’interessat i Asolgroup Enginyers SLP,així com l’execució del projecte encarregat.
 • Donar resposta a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i altres previstos més endavant en aquesta Política així com a consultes i reclamacions que puguin realitzar els interessats.
 • – Gestionar l’enviament de newsletters o informació sobre serveis a usuaris que hagin consentit expressament aquest enviament.

Asolgroup Enginyers SLP conservarà les dades facilitades durant el termini raonable que sigui necessari per complir amb la finalitat per les quals es van facilitar i, en qualsevol cas, d’acord amb el previst en la legislació vigent, sense perjudici de la seva conservació per fer front a reclamacions o posar-les a disposició de les autoritats competents quan això sigui necessari. En aquest últim cas, les dades es conservaran de manera bloquejada fins la finalització del termini de prescripció, en quin moment seran eliminades.

Legitimació per tractar les dades

La base de legitimació del tractament de les dades per part de Asolgroup Enginyers SLP és la següent:

 • Execució de la relació contractual: en relació amb aquelles dades que s’obtenen en virtut d’una relació contractual i que són necessàries per poder executar el contracte i complir amb les obligacions previstes en el mateix.
 • Obligació legal: en relació amb aquells tractament exigits per llei tals com la facturació, declaració d’impostos, procediments relacionats amb el blanqueig de capital, entre d’altres.
 • Consentiment exprés de l’interessat: consistent en el consentiment prestat de forma expressa i explícita per part dels interessats a través del formulari de contacte de la pàgina web, en la resposta a l’exercici dels drets dels interessats i a les consultes i reclamacions realitzades per part de l’interessat. El consentiment es podrà revocar en qualsevol moment.

Destinataris de les dades

En cap cas es cediran les dades a tercers ni es transferiran a tercers països sense el consentiment previ i exprés de l’interessat. No obstant l’anterior, les dades personals de l’interessat podran ser cedides a les administracions i organismes públics quan així ho exigeixi la normativa legal. Així mateix, les dades personals es podran comunicar a proveïdors que presten serveis a Asolgroup Enginyers SLP en la seva condició d’encarregats del tractament, els quals en cap cas podran tractar les dades per finalitats pròpies.

Drets de l’usuari

ponen als interessats l’exercici dels següents drets:

 • Dret d’accés: dret a obtenir confirmació sobre si Asolgroup Enginyers SLP està tractant dades personals relatives a l’interessat i, en el seu cas, conèixer les dades personals de l’interessat de les que disposa Asolgroup Enginyers SLP.
 • Dret de rectificació: dret a sol·licitar a Asolgroup Enginyers SLP que rectifiqui o completi les dades personals facilitades que siguin inexactes o incompletes.
 • Dret de supressió: dret a sol·licitar que les dades personals de l’interessat s’eliminin dels sistemes i arxius de Asolgroup Enginyers SLP.
 • Dret de limitació del tractament: dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades en els supòsits previstos en la legislació vigent, en quin cas Asolgroup Enginyers SLP únicament les conservaria per l’exercici o defensa de reclamacions.
 • Dret d’oposició: dret a oposar-se al tractament de les seves dades personals.
 • Dret de portabilitat: dret a rebre una còpia de totes les dades personals facilitades per l’interessat a Asolgroup Enginyers SLP en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica i, quan tècnicament sigui possible, a transmetre’ls a un altre responsable per mitjans automatitzats.

Els interessats podran exercir els drets descrits de forma gratuïta, així com retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, a través dels següents mitjans:

 1. Dirigint una comunicació mitjançant correu electrònic a: asolgrup@asolgrup.com
 2. Dirigint una comunicació mitjançant correu postal a: C/Josep Maria Carandell i Robusté Num.5, Reus (Tarragona), CP:43206

Així mateix, els usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que les seves dades no s’han tractat adequadament.

Protecció de les dades personals

Asolgroup Enginyers SLP ha adoptat les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal obtingudes així com per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Introducción

La presente política tiene por objetivo proporcionar información sobre como trata Asolgroup Enginyers SLP los datos personales facilitados por los interesados, en el cumplimiento con la normativa relativa a la protección de datos de carácter personal vigente.

Responsable del tratamiento

El responsable del tratamiento de datos es ASOLGROUP ENGINYERS SLP, con C.I.F. B43803642. Los datos de contacto de Asolgroup Enginyers SLP son los siguientes:

 • Dirección postal: Calle Josep Maria Carandell i Robusté, Num.5 43206 Reus (Tarragona).
 • Teléfono: (+34) 977.301.078
 • Correo electrónico: asolgrup@asolgrup.com

Finalidades del tratamiento

Los datos personales obtenidos por Asolgroup Enginyers SLP serán tratados con las siguientes finalidades según aplique en cada caso:

 • Atender y dar respuesta a las dudas y consultas que se planteen a través de la página web.
 • Gestionar, cuando corresponda, la relación contractual concreta entre el interesado y Asolgroup Enginyers SLP, así como la ejecución del proyecto encargado.
 • Dar respuesta al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y otros previstos más adelante en esta Política, así como consultas y reclamaciones que puedan realizar los interesados.
 • Gestionar el envío de newsletters o información sobre servicios a usuarios que hayan consentido expresamente éste envío.

Asolgroup Enginyers SLP conservará los datos facilitados durante el término razonable que sea necesario para cumplir con la finalidad para las cuales se facilitaron y, en cualquier caso, de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente, sin perjuicio de su conservación para hacer frente a las reclamaciones o ponerlas a disposición de las autoridades competentes cuando sea necesario. En este último caso, los datos se conservan de manera bloqueada hasta la finalización del término de prescripción, momento en el cual serán eliminadas.

Legitimación para tratar los datos

La base de legitimación del tratamiento de datos por parte de Asolgroup Enginyers SLP es la siguiente:

 • Ejecución de la relación contractual: en relación con aquellos datos que se obtienen en virtud de una relación contractual y que son necesarias para poder ejecutar el contrato y cumplir con las obligaciones previstas en el mismo.
 • Obligación legal: en relación con aquellos tratamientos exigidos por ley tales como la facturación, declaración de impuestos, procedimientos relacionados con el blanqueo de capital, entre otros.
 • Consentimiento expreso del interesado: consiste en el consentimiento prestado de forma expresa y explícita por parte de los interesados a través del formulario de contacto de la página web, en respuesta al ejercicio de los derechos de los interesados y a las consultas y reclamaciones realizadas por parte del interesado. El consentimiento se podrá revocar en cualquier momento.

Destinatarios de los datos

En ningún caso se cederán los datos a terceros ni se transferirán a terceros países sin el consentimiento previo y expreso del interesado. No obstante a lo anterior, los datos personales del interesado podrán ser cedidas a las administraciones y organismos públicos cuando así lo exija la normativa legal. Así mismo, los datos personales se podrán comunicar a proveedores que presten servicios a Asolgroup Enginyers SLP en su condición de encargados del tratamiento, los cuales en ningún caso se podrán tratar los datos para finalidades propias.

Derechos del usuario

Corresponden a los interesados al ejercicio los siguientes derechos:

 • Derecho de acceso: derecho a obtener confirmación sobre si Asolgroup Enginyers SLP está tratando datos personales relativos al interesado, y en su caso, conocer los datos personales del interesado que dispone Asolgroup Enginyers SLP.
 • Derecho de rectificación: derecho a solicitar a Asolgroup Enginyers SLP que rectifique o complete los datos personales facilitados que sean inexactas o incompletas.
 • Derecho de supresión: derecho a solicitar que los datos personales del interesado se eliminen de los sistemas y archivos de Asolgroup Enginyers SLP.
 • Derecho de limitación del tratamiento: derecho a solicitar la limitación del tratamiento de los datos en los supuestos previstos en la legislación vigente, en ese caso, Asolgroup Enginyers SLP los conservaría únicamente para el ejercicio o defensa de reclamaciones.
 • Derecho de oposición: derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales.
 • Derecho de portabilidad: derecho a recibir una copia de todos los datos personales facilitados por el interesado a Asolgroup Enginyers SLP en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica y, cuando técnicamente sea posible, a trasmitirse a otro responsable para medios automatizados.

Los interesados podrán ejercer los derechos descritos de forma gratuita, así como retirar en cualquier momento el consentimiento prestado, a través de los siguientes medios:

 1. Dirigiendo una comunicación mediante correo electrónico a: asolgrup@asolgrup.com
 2. Dirigiendo una comunicación mediante correo postal a: C/Josep Maria Carandell i Robusté Num.5, Reus (Tarragona), CP:43206

Así mismo, los usuarios tienen derecho a presentar una reclamación delante la Agencia Española de Protección de Datos si considera que sus datos no se han tratado de forma adecuada.

Protección de los datos personales

Asolgroup Enginyers SLP ha adoptado las medidas técnicas y de organización necesarias para garantir la seguridad y integridad de los datos de carácter personal obtenidas, así como para evitar su pérdida, alteración y/o acceso por parte de terceros no autorizados.

 

PRIVACY POLICY

Introduction

This policy is intended to give information about how Asolgroup Enginyers SLP processes personal data from interested party, on the compliance of the current data protection regulation.

Data protection responsible

The responsible of the data treatment is ASOLGROUP ENGINYERS SLP, with C.I.F. B43803642. Asolgroup Enginyers SLP’s contact information:

 • Postal address: Street Josep Maria Carandell i Robusté, Num.5 43206 Reus (Tarragona).
 • Tel.: (+34) 977.301.078
 • Mail: asolgrup@asolgrup.com

Data protection finality

Personal data obtained by Asolgroup Enginyers SLP will be processed with the following finality, as applicable in each case:

 • Attend and answer doubts and consultations that may arise in the webpage.
 • Manage, when necessary, the contractual relation between the interested party and Asolgroup Enginyers SLP, as well as the execution of the ordered project.
 • Answer the exercise of access’ rights, rectification, cancellation and opposition, and other expectations seen in this Policy, as well as consultations and claims that may be made the interested party.
 • Manage the newsletter sending or information about services to the users that explicitly give the consent for newsletter.

Asolgroup Enginyers SLP will save the given data during the reasonable and necessary time to come into effect with the finality given for, and anyway, according to the applicable law without prejudice for their conservation to deal with claims or give them to the competent authorities when necessary. In the last case, data will be conserved blocked until the end of prescription time, and then will be deleted.

Legitimization for data processing

The bases for the legitimation of data processing by Asolgroup Enginyers SLP is as follows:

 • Execution of the contractual relation: in relation of the data obtained on the contractual relation, and that are necessary for carry out the contract and respect the obligations expected on the aforesaid contract.
 • Legal obligation: in relation of those processing required by the laws like billing, tax returns, procedures related to money laundering, and others.
 • Express consent of the interested party: consists on the express and explicit consent of the interested party through the contact formulary on the website, in response to the exercise of the rights of the interested parties and to the consultations and complaints made by the interested party. Consent may be revoked at any time.

Addressee of the data

Data will not be transferred to third countries without the previous and expressed consentient of the interested party in any case. Anyway, personal data of the interested party may be transferred to the administration and public organizations when the current laws require it.

Likewise, personal data can be communicated to suppliers who provide services to Asolgroup Enginyers SLP in their condition of managers of data processing, which in no case will be able to treat data for own purposes.

Users rights

The following rights apply to the interested parties:

 • Access rights: right to obtain confirmation about if Asolgroup Enginyers SLP is processing personal data to the interested party, and if necessary, knowing which personal data is Asolgroup Enginyers SLP processing.
 • Rectification rights: right to request Asolgroup Enginyers SLP to rectify or complete any personal information provided that is inaccurate or incomplete.
 • Suppression rights: right to request Asolgroup Enginyers SLP to delete their personal data from the systems and files.
 • Treatment limitation rights: right to request for limitation of data processing in the cases foreseen in the current legislation, in that case, Asolgroup Enginyers SLP would retain data only for claims exercise or defense.
 • Opposition rights: right to oppose their personal data processing.
 • Portability rights: right to receive a copy of all personal data provided by the person concerned to Asolgroup Enginyers SLP in a structured format, of common use and mechanical reading and, when technically possible, to be transmitted to another person responsible for automated means.

The interested parties may exercise the rights described for free, as well as remove at any moment any given consentient trough the following means:

 1. Directing a mail communication to Asolgroup Enginyers SLP to: asolgrup@asolgrup.com
 2. Directing a postal communication to: St/Josep Maria Carandell i Robusté Num.5, Reus (Tarragona), CP:43206

As well, users may present claims at the Agencia Española de Protección de Datos if they consider that their personal data is not processed in a proper way.

Personal data protection

Asolgroup Enginyers SLP has adopted the technical and organizational measures necessary to guarantee the safety and integrity of the personal data obtained, as well as to prevent its loss, alteration and/or access by unauthorized third parties.

 

Compartir en: