subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat per a projectes de clústers

L’organisme atorgant de la subvenció és la GENERALITAT DE CATALUNYA – Departament d’Empresa i Treball Agència per a la Competitivitat de l’Empresa

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions a iniciatives de reforç de la competitivitat de les entitats integrants del Programa Catalunya Clústers que inclou les línies següents:

Línia 1. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial, que es defineixen a l’annex 2 de la resolució.

Línia 2. Ajuts per a projectes de desenvolupament i innovació, que es defineixen a l’annex 3 de la resolució.

Poden ser beneficiaris/àries d’aquests ajuts:

  1. Els clústers acreditats dins el marc de l’acreditació de Clústers per al període 2021-2023 i que hagin complert amb totes les obligacions establertes a la Resolució EMC/610/2021, de 3 de març, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per a l’acreditació de clústers per al període 2021-2023 en el marc del Programa Catalunya Clústers.
  2. Empreses i agents d’entorn, amb establiment operatiu a Catalunya, que formin part de qualsevol dels clústers acreditats al Programa.

Accions subvencionables

Línia 1. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial

S’entén com a projecte de reforç competitiu aquell que, alineat amb els reptes estratègics, té com a finalitat incrementar la competitivitat i/o el rendiment d’empreses i dels clústers. En aquestes bases, s’entén per competitivitat al conjunt d’accions que el clúster i/o les empreses fan per millorar el seu posicionament a fi de maximitzar els seus resultats i superar als seus competidors actuals i/o potencials.

Es consideraran subvencionables el projectes de reforç de la competitivitat relacionats, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, amb la cooperació, identificació i implementació de tendències, detecció i execució d’estratègies de comercialització, detecció de talent, de noves cadenes de valor, identificació d’oportunitats a nivell internacional o incorporació de nous actors, entre d’altres.

Línia 2. Ajuts per a projectes de desenvolupament i innovació

Es consideren subvencionables els projectes que incorporin l’ús de les tecnologies definides al document “Diana de tendències tecnològiques 2018”, que es pot trobar al web d’ACCIÓ, i que, són: Realitat virtual i realitat augmentada, Intel·ligència artificial, Internet de les coses, Blockchain, Impressió 3D, Nanotecnologia i nous materials, Robòtica, Ciències quàntiques i fotònica, Neurociència, Disseny avançat de medicaments, Ciències òmiques i Biotecnologia i biologia sintètica.

Un projecte podrà incorporar les activitats que es descriuen a continuació. En aquest cas, caldrà especificar a quina activitat és assignada cada despesa.

  1. Activitats de desenvolupament experimental.
  2. Activitats d’innovació en matèria d’organització i processos.
  3. Realització d’estudis de viabilitat tècnica lligats a activitats de desenvolupament experimental.

Despeses subvencionables

Línia 1. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial

Als efectes d’aquesta resolució es consideraran subvencionables les despeses següents:

  1. Despeses de contractació de serveis a tercers i despeses externes com ara consultoria, contractació d’experts, despeses d’homologació, així com el lloguer d’espais, material promocional, assistència a congressos/fires amb un màxim dues persones vinculades laboralment al clúster. No es consideren subvencionables les contractacions entre participants en el projecte.
  2. Hores de dedicació del personal del clúster que actua com a sol·licitant o participant, i de les empreses i dels agents d’entorn que actuen com participants.

Línia 2. Ajuts per a projectes de desenvolupament i innovació.

Als efectes d’aquesta resolució es consideraran subvencionables les despeses següents:

  1. Despeses de col·laboracions externes vinculades exclusivament a les activitats del projecte com ara despeses de consultoria, despeses de recerca o desenvolupament tecnològic contractual, tasques d’enginyeria o assajos i proves de laboratori. No es consideren subvencionables les contractacions entre participants en el projecte.
  2. Hores de dedicació del personal del clúster que actua com a sol·licitant o participant, i de les empreses i dels agents d’entorn que actuen com participants, sempre i quan estiguin directament dedicats al projecte.

Termini de realització

Línia 1. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial

Els projectes es podran dur a terme entre l’1 de gener de l’any de la convocatòria a la qual presentin sol·licitud i el 31 de maig de l’any posterior al de citada convocatòria. No es podran concedir ampliacions d’aquest termini.

Línia 2. Ajuts per a projectes de desenvolupament i innovació

Els projectes es podran dur a terme entre la data d’inici de la convocatòria i el 31 de desembre de l’any posterior al de la convocatòria, a la qual presenten la citada sol·licitud No es podran concedir ampliacions d’aquest termini.

Quantia

Línia 1. Ajuts per a projectes de reforç competitiu empresarial

La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el 75% de la despesa subvencionable acceptada.

Línia 2. Línia d’ajuts per a projectes de desenvolupament i innovació

Les intensitats màximes dels ajuts, d’acord amb la normativa comunitària d’ajuts d’estat, son les que s’estableixen a la base 2 de l’annex 3.

Lloc de presentació

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat).

Les persones interessades presentaran les sol·licituds per mitjans electrònics acompanyades de la documentació que preveu la base 6.6 d’aquest annex a través, obligatòriament, del Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat).

Normativa

Bases reguladores (DOGC núm. 8440 de 21.06.2021)

Observacions

ACCIÓ efectuarà el seguiment de cada projecte subvencionat. ACCIÓ podrà realitzar les actuacions de seguiment i de control necessàries per garantir que els/les beneficiaris/àries donen una destinació correcta als ajuts i per determinar el compliment de les condicions i els requisits que van donar lloc a l’atorgament, així com de les obligacions establertes. Els/les beneficiaris/àries dels ajuts resten obligats a facilitar tota la informació que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents.

Compartir en:

Envia'ns un missatge

Si vol més informació sobre els nostres serveis, pot fer servir aquest formulari per contactar amb nosaltres, o trucar-nos en horari comercial de dilluns a divendres.

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies