Ajuts a productors per compensar les pèrdues en comercialització en motiu de la crisis sanitària COVID-19

Oberta nova convocatòria dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19.

L’objecte dels ajuts que estableix aquesta Ordre és compensar els productors agraris per la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament dels canals de comercialització HORECA de productes peribles i altres, com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19, d’acord amb la Comunicació de la Comissió Europea – Marc Temporal relatiu a les mesures d’ajut estatal destinades a donar suport a l’economia en el context de l’actual brot de la COVID-19, adoptada el 19.3.2020 i modificada el 3.4.2020, i d’acord amb les Decisions de la Comissió Europea SA. 56851 (2020/N), de 2.4.2020, ampliada per la Decisió SA. 57019, (2020/N) de 24 d’abril de 2020, que aproven el Marc Temporal Nacional I i II. Concretament, la secció 2.7.1. del Marc Temporal Nacional permet atorgar ajuts en forma de subvencions, bestretes reemborsables, garanties, préstecs i aportacions de capital, fins a una quantitat acumulada de 100.000 euros per cada empresa dedicada a la producció agrícola primària.

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones productores, físiques o jurídiques, que en el moment de presentar la seva sol·licitud siguin:

a) Titulars d’explotacions agràries que hagin presentat la DUN 2020. Les persones operadores que no estiguin obligades a presentar la DUN, han d’estar inscrites en els registres corresponents.

b) Productors/res dels productes següents:

 • Fruita i productes hortícoles. Aquests productes han de complir les normes de comercialització establertes en el Reglament d’execució (UE) núm. 543/2011 de la Comissió, de 7 de juny de 2011, pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1234/2007 del Consell, en els sectors de les fruites i hortalisses transformades.
 • Llegums i cereals destinats a consum humà que compleixin els requisits sanitaris i de comercialització que estableix la normativa sectorial aplicable.
 • Carn de boví, oví, cabrum, equí, conill i aviram, llets i derivats làctics frescos, i ous, que compleixin els requisits sanitaris i de comercialització que estableix la normativa sectorial aplicable. Les canals han de complir els pesos màxims establerts en l’annex 4.
 • Per a les carns, cal que els animals siguin nascuts i engreixats en explotacions ubicades a Catalunya. En el cas de bovins que no hagin nascut en aquestes explotacions, cal que hagin estat engreixats en explotacions catalanes un mínim de 4 mesos.
 • Mel, oli d’oliva verge, productes transformats de fruita i horta, i elaborats a base de carn de porc que compleixin l’establert en la lletra a) d’aquest apartat i que compleixin els requisits sanitaris i de comercialització que estableixi la normativa sectorial aplicable.

c) Els productes han de tenir una data de caducitat o consum preferent, que permeti la seva distribució a través del Banc dels Aliments de forma que arribi al consumidor dins del període establert de consum.

d) Tenir la condició de PIME d’acord amb els criteris establerts en l’annex 1 del Reglament (UE) 702/2014, de 25 de juny, o de microempresa, d’acord amb l’annex I del Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny.

e) Tenir un decrement de facturació de, com a mínim, el 30% (inclosa la facturació en línia) durant algun dels mesos dins del període comprès entre l’1 de març de 2020 i el 30 de setembre de 2021 en relació amb el mateix període de l’any 2019, atesa la pèrdua dels canals de comercialització provocada per la crisi de la COVID-19.

En el cas de productes amb un cicle llarg de producció, o de productes que tinguin cicles alternats de producció, el càlcul del decrement es podrà fer en relació amb els mesos esmentats i fins a 3 anys enrere

f) Haver realitzat entre el 20 de maig de 2020 i el 30 de setembre de 2021 la donació dels productes que no s’han pogut comercialitzar a les delegacions de la Fundació Banc dels Aliments establertes en l’annex 5 d’aquestes bases reguladores.

En el cas de donacions de carn que arribin a la seu de la Fundació Banc dels Aliments a través d’un escorxador, es considera com a data de la donació la data d’entrada del bestiar a l’escorxador.

g) Fer el lliurament dels productes en unitats de consum familiar, equivalent al format i envàs en què es posen a disposició en el comerç minorista.

h) Els productors que formin part d’una agrupació de productors que sol·liciti l’ajut no podran sol·licitar-ho com a productors individuals si ho ha sol·licitat l’agrupació o l’organització de productors a la qual pertanyen.

Les cooperatives agràries i les SAT que compleixin els requisits establerts en el punt 2.1, excepte el punt a).

Les entitats i associacions sense ànim de lucre que compleixin els requisits següents en el moment de presentar la seva sol·licitud:

 1. Elaborar productes transformats de fruita i horta i productes làctics a partir dels productes agraris dels productors definits en l’apartat 2.1, i que compleixin els requisits sanitaris i de comercialització que estableix la normativa sectorial aplicable.
 2. Els productes hauran de tenir una data de caducitat o consum preferent, que permeti la seva distribució a través del Banc dels Aliments de forma que arribi al consumidor dins del període establert de consum.
 3. Tenir un decrement de facturació de, com a mínim, el 30% (inclosa la facturació en línia) durant algun dels mesos dins el període comprès entre l’1 de març de 2020 i el 30 de setembre de 2021 en relació amb el mateix període de l’any 2019, atesa la pèrdua dels canals de comercialització provocada per la crisi de la COVID-19.
 4. Haver realitzat la donació des del 20 de maig de 2020 fins al 30 de setembre de 2021 dels productes que no s’han pogut comercialitzar a les delegacions de la Fundació Banc dels Aliments establertes en l’annex 5 d’aquesta Ordre
 5. Fer el lliurament dels productes en unitats de consum familiar equivalents al format i envàs en què es posen a disposició en el comerç minorista.

Els elaboradors de formatges frescos de cabra, vaca i ovella que comprin la llet exclusivament a productors establerts en el punt 2.1.a) i que compleixin els requisits establerts en el punt 2.1 apartats c), d), e), f), g) i h).

apartats c), d), e), f), g) i h).

L’ajut té caràcter de subvenció per compensar les pèrdues d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 dels productes establerts en l’apartat 2 d’aquestes bases reguladores, durant els mesos de març, abril, maig i juny de 2020.

La pèrdua econòmica s’ha de calcular d’acord amb el valor del producte no venut i que s’hagi destinat a entitats benèfiques.

Dotació pressupostària 229.545,38 €

La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l’aplicació pressupostària a la qual s’ha d’imputar és la que es determina a la resolució de convocatòria.

L’import de l’ajut no pot ser superior al 85% del valor de la producció no venuda, calculada d’acord amb l’apartat 4.2, excepte en els casos següents:

 • En el cas de beneficiaris que disposin de l’acreditació en la venda de proximitat de productes agroalimentaris d’acord amb el Decret 24/2013, de 8 de gener, i en el cas del segell d’Artesania Alimentària, l’import de l’ajut podrà arribar al 95% del valor de la producció no venuda.
 • En el cas de beneficiaris inscrits en el Consell Regulador d’una DOP, IGP, al CCPAE o al CCPI, i els adjudicataris de la Marca Q podrà arribar al 100% del valor de la producció no venuda.

 

L’import màxim de l’ajut no podrà superar:

 • En el cas dels productors del punt 2.1., no podrà superar els 100.000€ per persona beneficiària, excepte en el cas de la fruita seca, la mel, l’oli d’oliva verge, els productes transformats de fruita i verdura i els elaborats a base de carn de porc, en que serà de 8.000€.
 • En el cas dels productors del punt 2.2, el màxim serà de 100.000€ per beneficiari, excepte en el cas de la fruita seca, la mel, l’oli d’oliva verge, els productes làctics, els productes transformats de fruita i verdura i els elaborats a base de carn de porc que serà de 60.000€.
 • En el cas dels productors dels punts 2.3 i 2.4, el màxim ser de 20.000€ per beneficiari.
 • En el cas de SAT, el càlcul es farà aplicant el màxim per tipus de producte i nombre de socis, amb un màxim de 100.000€, excepte en el cas de la fruita seca, la mel, l’oli d’oliva verge, els productes làctics, els productes transformats de fruita i verdura, i els elaborats a base de carn de porc, en què el límit serà de 60.000€.

El període de presentació de sol·licituds comença el 20 de setembre de 2021 i finalitza el 4 d’octubre de 2021 per a lliuraments realitzats entre el 20 de maig de 2020 i el 30 de setembre de 2021.

Normativa:

 

 

Compartir en:

Envia'ns un missatge

Si vol més informació sobre els nostres serveis, pot fer servir aquest formulari per contactar amb nosaltres, o trucar-nos en horari comercial de dilluns a divendres.

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies