Ajuts per a Inversions Vitivinícoles 2023

Ajuts per a inversions en instal·lacions de transformació i comercialització vitivinícoles 2023

L’objectiu d’aquests ajuts és millorar el rendiment global de les empreses del sector vitivinícola i la seva adaptació a les demandes de mercat, així com augmentar la seva competitivitat.

A qui va dirigit:

A empreses que vulguin realitzar inversions per a la millora de la producció o comercialització de productes vitivinícoles, en el marc del Reial decret 905/2022, de 25 d’octubre, pel qual es regula la Intervenció Sectorial Vitivinícola en el marc del Pla estratègic de la Política agrària comuna.

Podran ser beneficiaris:

  • Les empreses productores dels productes vitivinícoles que en el moment de la sol·licitud produeixin o comercialitzin els productes contemplats en l’annex VII part II del Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013 o que iniciïn l’activitat amb aquesta sol·licitud.
  • Les organitzacions de productors vitivinícoles
  • Associacions de dos o més productors, amb personalitat jurídica, del productes mencionats en l’annex VII part II d’aquest Reglament.
  • Organitzacions interprofessionals
  • Organitzacions professionals.

Si són empreses només comercialitzadores, com a mínim un 80% de la seva facturació de l’últim exercici tancat haurà de procedir de la comercialització dels productes de l’annex VII part II del Reglament (UE) nº 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 17 de desembre de 2013. No estar en situació de crisi, segons la definició establerta en les directrius comunitàries sobre els ajuts d’estat de salvament i de reestructuració de les empreses en crisi, d’acord amb la Comunicació (2014/C 249/01) de la Comissió, de 31 de juliol de 2014.

No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, ni haver-se declarat insolvents en qualsevol procediment, ni trobar-se declarats en concurs, tret que en aquest s’hagi adquirit l’eficàcia d’un conveni, ni estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats conforme a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.

Acreditar estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i les seves obligacions per reintegrament de subvencions, així com no tenir cap mena de deute amb la Generalitat de Catalunya.

Línies d’inversió dels ajuts:

Seran subvencionables:

  • La construcció, adquisició o millora de béns immobles.
  • Compra de nova maquinària i béns d’equip fins al valor de mercat del producte.
  • Despeses generals vinculades a les despeses contemplades en les lletres a i b) com els honoraris d’arquitectes, enginyers i assessors, així com estudis de viabilitat, amb el límit del 8% del pressupost aprovat per l’operació d’inversió.
  • Adquisició o desenvolupament de suports lògics d’ordinador i l’adquisició de patens, llicències, drets d’autor i el registre de marques col·lectives.

Els imports màxims subvencionables dins de les operacions d’inversió, pels conceptes senyalats en l’annex XI del Reial decret 905/2022, s’atenen als límits que s’indiquen en aquest annex, de forma que quan una operació concreta superi aquests límits, l’excés serà considerat despesa no subvencionable. No tindran la consideració de subvencionables els despeses establertes en l’annex XII del Reial decret 905/2022.

Termini: El termini de sol·licitud finalitza el dia 1 d’abril de 2023.

Link DACC Gencat

Link Reial Decret 905/2022

Per a més informació, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.

Compartir en:

Envia'ns un missatge

Si vol més informació sobre els nostres serveis, pot fer servir aquest formulari per contactar amb nosaltres, o trucar-nos en horari comercial de dilluns a divendres.

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies