Ajuts a l’adquisició d’equips en cisternes d’aplicació de purins o basses de purins

Des de la Generalitat de Catalunya – Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, es convoquen per a l’any 2021 els ajuts destinats a l’adquisició i instal·lació d’equips de mesurament de la concentració de nutrients i/o equips electrònics de dosificació en cisternes d’aplicació de purí o en basses de purins d’acord amb les bases reguladores aprovades en l’Ordre ACC/122/2021, de 3 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts (DOGC núm. 8428 (08.06.2021)).

L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és millorar la gestió agrària i mediambiental dels purins generats a les explotacions ramaderes de Catalunya mitjançant alguna de les actuacions següents:

  1. Adquisició d’equips de mesurament de la concentració de nutrients i la seva instal·lació en cisternes d’aplicació de purí o en basses de purins.
  2. Adquisició d’equips electrònics de dosificació de l’aplicació de purí, i la seva instal·lació en cisternes d’aplicació de purí.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques titulars d’explotacions ramaderes, les associacions, organitzacions i agrupacions de titulars d’explotacions ramaderes, les agrupacions de defensa sanitària ramadera, cooperatives i les seves agrupacions, societats agràries de transformació i comunitats de béns, que hagin realitzat, en el període que fixi la convocatòria de l’ajut, una de les actuacions assenyalades a l’apartat 1 d’aquest annex.

Despeses subvencionables

Als efectes d’aquestes bases, es consideren despeses subvencionables les despeses ocasionades per una de les actuacions assenyalades a l’apartat 1 d’aquest annex, vinculades a l’adquisició i a la instal·lació, en les cisternes d’aplicació de purí, d’un dels equips assenyalats en el punt següent. La despesa haurà haver-se efectuat dins del període que estableixi la resolució de convocatòria de l’ajut.

Termini de realització

L’adquisició i la instal·lació dels equips s’han d’haver efectuat i pagat en el període comprès entre el 16 d’octubre de 2020 i el 30 de setembre de 2021, i sempre amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud.

Dotació pressupostària 150.000 euros.

Quantia

L’import de l’ajut per persona beneficiària no pot superar els percentatges d’ajut següents:

  1. En el cas de les actuacions de l’apartat 1 a) d’aquest annex: 60% de l’import de la inversió subvencionable, amb una inversió subvencionable màxima de 4.000 euros per conductímetre i 30.000 euros per NIR (Near-Infrared Spectroscopy).
  2. En el cas de les actuacions de l’apartat 1 b) d’aquest annex: 70% de l’import de la inversió subvencionable, amb una inversió subvencionable màxima de 8.800 euros i una inversió mínima de 3.000 €.
  3. En el cas que després d’aplicar-hi els criteris anteriors encara hi hagi pressupost, la intensitat de l’ajut augmentarà de manera proporcional fins a 10 punts percentuals en el cas de les actuacions de la lletra b) d’aquest apartat.
  4. Si un cop aplicats els barems anteriors encara hi ha disponibilitat pressupostària, es podrà augmentar la intensitat de l’ajut en el cas de les actuacions de la lletra a) d’aquest apartat, proporcionalment per a totes les sol·licituds, fins a un màxim del 80% de la inversió subvencionable.

En qualsevol cas, l’import de l’ajut no pot superar els 15.000 euros per persona beneficiària.

Lloc de presentació

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics a través de la pàgina web http://seu.gencat.cat, d’acord amb el procediment establert en l’annex 2 i mitjançant els formularis normalitzats establerts pel DACC.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 15 de setembre de 2021 fins al 30 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

Normativa

Convocatòria (DOGC núm. 8441 de 22.06.2021)

Bases Reguladores (DOGC núm. 8428 de 08.06.2021)

Compartir en:

Envia'ns un missatge

Si vol més informació sobre els nostres serveis, pot fer servir aquest formulari per contactar amb nosaltres, o trucar-nos en horari comercial de dilluns a divendres.