Ajuts a Inversions d’Alt Impacte

El 21 de Juliol es va obrir la convocatòria per a l’any 2023 de les subvencions d’alt impacte. Aquests ajuts es divideixen en dues línies principals:

Línia 1, per a projectes d’inversió empresarial d’alt impacte de creació d’ocupació, en el que estan incluits:

 1. A centres de desenvolupament de software, això inclueix: anàlisi de dades, desenvolupament de videojocs o estudis d’animació. Només seran elegibles projectes de nous centres de serveis TIC o projectes que impliquin el desenvolupament d’una activitat clarament diferenciada de l’activitat actual del centre.
 2. Projectes de creació d’ocupació en centres de decisió d’àmbit supraregional.
 3. Projectes de creació d’ocupació en projectes industrials.
 4. Projectes de creació d’ocupació en centres logístics de matèries primes o components destinats a una activitat industrial productiva localitzada a Catalunya. Estan exclosos centres logístics de supermercats o grans superfícies i els dedicats a comerç electrònic.
 5. Projectes de creació d’ocupació en centres de R+D+i.
 6. Projectes de creació d’ocupació industrial o de servei a la indústria localitzats a municipis de zones afectades per activitats de producció d’energia elèctrica d’origen nuclear (llista de municipis a la convocatòria).

Línia 2, per a projectes d’inversió empresarial d’alt impacte en actius fixes:

 1. Projectes d’inversió en actius fixes que incorporin una nova activitat per l’empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva.
 2. Els projectes incluits en el punt 1 a municipis de zones afectades per activitats de producció d’energia elèctrica d’origen nuclear.
 3. Projectes d’inversió en actius fixes en centres de R+D+i
 4. Projectes estratègics que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o l’obertura, ampliació o diversificació de nous emplaçaments de les empreses ja presents (s’han de dur a terme a un municipi inclòs al mapa d’ajuts de finalitat regional).
 5. Els projectes incluits en el punt 4  duts a terme per PIMEs.
 6. Projectes estratègics d’infraestructures de producció audiovisuals que suposin la implantació de nous platós audiovisuals (s’han de dur a terme a un municipi inclòs al mapa d’ajuts de finalitat regional).
 7. Els projectes incluits en el punt 6  duts a terme per PIMEs.
 8. Projectes estratègics en l’àmbit de la sostenibilitat mediambiental.

Els beneficiaris de la Línia 1 podran ser:

 1. Centres de serveis TIC: creació com a mínim de 25 llocs de treball.
 2. Centres de Decisió Supraregional: 15 nous llocs de treball.
 3. Projectes Industrials: 15 nous llocs de treball.
 4. Centres Logístics: 25 nous llocs de treball.
 5. Centres d’R+D+i: 8 nous llocs de treball.
 6. Projectes industrials localitzats a municipis de zones afectades per activitats de producció d’energia elèctrica d’origen nuclear: 5 nous llocs de treball.

Els beneficiaris de la Línia 2 podran ser:

 1. Projectes d’inversió que impliquin noves activitats o l’ampliació de la capacitat productiva: inversió mínima de 3.000.000€.
 2. Projectes d’inversió que impliquin noves activitats o l’ampliació de la capacitat productiva, localitzats a municipis de zones afectades per activitats de producció d’energia elèctrica d’origen nuclear: 500.000€.
 3. Projectes d’inversió en centres d’R+D+i: 500.000€.
 4. Projectes estratègics duts a terme per PIMEs: 10.000.000€ i la creació de 30 nous llocs de treball.
 5. Projectes estratègics d’infraestructures audiovisuals: 20.000.000€.
 6. Projectes estratègics d’infraestructures audiovisuals duts a terme per PIMEs: 20.000.000€.
 7. Projectes estratègics en l’àmbit de la sostenibilitat mediambiental: 20.000.000€.

Les despeses subvencionables en la Línia 1 seran el cost laboral dels 6 primers mesos del nou personal contractat, mentre que les despeses subvencionables en la Línia 2 seran actius fixes productius, tant materials (maquinària, equipament productiu i/o de laboratori) com immaterials, i instal·lacions també clarament vinculades al procés productiu.

Els imports dels ajuts varien del 10% al 50% segons taules de despeses i puntuació del projecte, amb topalls de 500.000€ a 2.000.000€., segons la línia i els casos (taules 1 i 2  incuides a la convocatòria). El període presentació de la sol.licitud serà des de les 09:00 hores de l’endemà de la publicació de la convocatòria i fins a les 14:00 hores del 19 d’octubre del 2023. Els criteris de valoració i el valor màxim dels ajuts seran: objectiu, capacitat i viabilitat tècnica, impacte, i qualitat del projecte.

Les sol.licituds, documentació i justificacions de l’ajut s’hauran de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a través del Canal Empresa (canalempresa.gencat.cat). Tots els tràmits requereixen de signatura electrònica de representació de l’entitat sol·licitant i de tramitació electrònica.

A ASOLGROUP ENGINYERS oferim la tramitació dels ajuts per a tots els interessats.

Bases Reguladores: DOGC 8963 del 21/07/2023

Convocatòria: DOGC 8966 del 26/07/2023

Gencat Ajuts

 

Compartir en:

Envia'ns un missatge

Si vol més informació sobre els nostres serveis, pot fer servir aquest formulari per contactar amb nosaltres, o trucar-nos en horari comercial de dilluns a divendres.