Ajuts FEADER a la millora dels processos de Transformació i Comercialització dels Productes Agroalimentaris

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha aprovat les bases reguladores dels ajuts FEADER (Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural), destinats a la millora dels processos de transformació i comercialització d’aliments, les quals es publiquen en l’annex 1, i determinar les inversions subvencionables i no subvencionables que detallen els annexos 2 i 3, respectivament, d’aquesta Ordre. S’exclouen els productes de la pesca, forestals, complements alimentaris, dietètics, ingredients tecnològics.

Poden ser beneficiàries dels ajuts que estableix l’Ordre les persones físiques, jurídiques i les seves agrupacions que que des del moment de presentar la seva sol·licitud siguin titulars responsables de l’activitat que fonamenta l’atorgament de l’ajut sol·licitat, la qual cosa implica que suporten la càrrega financera de les inversions subvencionables. En cas d’escorxadors els sol·licitants de l’ajut podran ser els operadors o explotadors responsables de les activitats mitjançant contracte d’arrendament, concessió o qualsevol altra forma conforme a dret mitjançant document liquidat dels tributs corresponents, quan suportin la càrrega financera de les inversions subvencionables

Són susceptibles de subvenció les despeses següents, efectuades amb posterioritat a la data de sol·licitud de l’ajut:

  1. La construcció i la compra, inclòs l’arrendament financer si la compra es realitza dins el període de justificació, de béns immobles, i també la millora de l’obra civil, incloses les instal·lacions inherents a l’obra civil. Als efectes del càlcul de la quantia d’inversió subvencionable, al valor de compra d’un immoble es descomptarà el valor del sòl que repercuteixi sobre l’immoble, valorat per un tècnic competent en la matèria. L’import de la compra del bé immoble està limitat a un màxim del 30% de les inversions totals del projecte.
  2. La compra, inclosa la compra a través d’arrendament financer si es realitza dins el període de justificació, i la instal·lació de nova maquinària i béns d’equip, incloses les instal·lacions telefòniques, les fotocopiadores i el maquinari informàtic, fins al valor de mercat del producte.
  3. L’adquisició o el desenvolupament de programes informàtics, i l’adquisició de patents, llicències, drets d’autor i marques registrades. L’import de la compra dels elements esmentats en aquest apartat està limitat a un màxim del 30% de les inversions totals del projecte.
  4. Els costos generals vinculats a les inversions recollides als apartats 1) i 2) com ara honoraris d’arquitectes, enginyers i assessors, i honoraris relatius a l’assessorament sobre la sostenibilitat econòmica i mediambiental, inclosos els estudis de viabilitat. L’import del conjunt de les despeses d’aquest apartat està limitat a un màxim del 8% de les inversions que preveuen els punts 1) i 2)

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts s’han de presentar per mitjans telemàtics des de la pàgina web http://seu.gencat.cat 

El termini de presentació de sol·licituds serà d’aproximadament 2 mesos, que computa des de l’endemà de la publicació de la convocatòria pendent de publicació, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), i que previsiblement serà a fins a finals de Setembre.

A Asolgroup Enginyers SLP tramitem els ajuts, no dubteu a demanar informació, Salutacions.

Compartir en:

Envia'ns un missatge

Si vol més informació sobre els nostres serveis, pot fer servir aquest formulari per contactar amb nosaltres, o trucar-nos en horari comercial de dilluns a divendres.