Ajuts destinats a inversions relatives a la transformació i comercialització d’aliments i mitigació del canvi climàtic en la transformació d’aliments

L’objecte dels ajuts és el foment dels projectes d’inversió executats a Catalunya:

a) Destinats a la transformació i/o comercialització d’aliments (operació 04.02.01) dels productes recollits a l’annex I del Tractat de funcionament de la Unió Europea (d’ara endavant, Tractat FUE), excepte els de la pesca i els productes forestals.

b) Que contribueixin a la mitigació del canvi climàtic, en la transformació d’aliments (operació 04.02.02), relacionats amb algun procés de transformació i/o comercialització dels productes agrícoles recollits a l’annex I del Tractat FUE, excepte els de la pesca i els productes forestals. Solament es consideraran subvencionables les inversions que no intervinguin en el procés de producció directament i permetin obtenir una millora ambiental que vagi més enllà de la derivada de la normativa ambiental vigent.

Les inversions subvencionables establertes a:

a) L’apartat 1.1 a) hauran de complir els objectius de l’operació 04.02.01 del PDR 2014-2020 i, en qualsevol cas, han d’adreçar-se a algun dels àmbits següents:

 • Millorar la competitivitat de les indústries amb processos innovadors de transformació i/o comercialització dels productes agrícoles.
 • Incrementar el valor afegit dels productes agrícoles destinats a la transformació i/o comercialització, sempre que l’origen sigui l’annex I del Tractat FUE.
 • Fomentar la internacionalització de les empreses agroalimentàries.

b) L’apartat 1.1 b) hauran de complir els objectius de l’operació 04.02.02 del PDR 2014-2020 i, en qualsevol cas, han d’adreçar-se a algun dels àmbits següents:

 • Ús més eficient de l’energia en la transformació dels aliments.
 • Ús de fonts d’energia renovables, de subproductes, de residus i altres matèries primeres no alimentàries per impulsar el desenvolupament de la bioeconomia.
 • Reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Beneficiaris      

Poden ser beneficiàries dels ajuts que estableix l’Ordre les persones físiques, jurídiques i les seves agrupacions que siguin titulars responsables de l’activitat que fonamenta l’atorgament de l’ajut i que suporten la càrrega financera de les inversions subvencionables, i que compleixin els requisits següents:

 1. Manipulen o transformen i comercialitzen productes agraris de l’annex I del Tractat FUE, excepte els productes de la pesca i els forestals, o els compleixen com a conseqüència de l’execució del projecte d’inversió. Cal que la persona beneficiària comercialitzi com a mínim el 50% del valor del producte transformat o manipulat.
 2. Compleixen les normes mínimes de respecte envers el medi ambient, seguretat laboral, higiene i, si escau, benestar animal, d’acord amb la normativa específica en vigor.
 3. L’empresa és viable econòmicament.
 4. No es troba en situació de crisi, d’acord amb la definició continguda en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d’empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014).
 5. Pertany al sector majorista.
 6. És inscrita al RIAAC quan l’activitat sigui inscriptible.
 7. En cas d’empreses amb 50 o més treballadors, han de complir la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l’empresa prevista a l’article 42.1 del text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i el Decret 86/2015, de 2 de juny.
 8. En cas d’empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, han de disposar de mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i intervenir-hi als seus centres de treball d’acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
 9. En el cas d’empreses i entitats, no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere. En el cas d’empreses de més de 150 treballadors, a més, disposar d’un pla d’igualtat entre dones i homes d’acord amb l’article 1 del Reial decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació.
 10. En el cas d’associacions i fundacions, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, abans del 31 de desembre de 2012.
 11. En el cas de fundacions, a més, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant el protectorat, d’acord amb l’article 336.3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d’abril. l) En el cas d’establiments oberts al públic, han de complir la normativa de política lingüística.

Accions subvencionables           

Les inversions subvencionables dels ajuts establerts són les que es recullen a l’annex 2 de l’Ordre.

No se subvencionarà la llista d’inversions que recull l’annex 3 de l’Ordre.

Així mateix, no seran subvencionables les inversions:

 • per a la mateixa finalitat en les zones Leader relacionades a la web del DARP, per un import menor als 250.000,00 euros.
 • relatives a productes vitivinícoles de la part II de l’annex VII del Reglament (UE) 1308/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de desembre.

Despeses subvencionables

Són susceptibles de subvenció les despeses següents, efectuades amb posterioritat a la data de sol·licitud de l’ajut:

1 La construcció i la compra, inclòs l’arrendament financer si la compra es realitza dins el període de justificació, de béns immobles, i també la millora de l’obra civil, incloses les instal·lacions inherents a l’obra civil. Als efectes del càlcul de la quantia d’inversió subvencionable, al valor de compra d’un immoble es descomptarà el valor del sòl que repercuteixi sobre l’immoble, valorat per un tècnic competent en la matèria.

L’import de la compra del bé immoble està limitat a un màxim del 30% de les inversions totals del projecte.

2 La compra, inclosa la compra a través d’arrendament financer si es realitza dins el període de justificació, i la instal·lació de nova maquinària i béns d’equip, incloses les instal·lacions telefòniques, les fotocopiadores i el maquinari informàtic, fins al valor de mercat del producte.

3 L’adquisició o el desenvolupament de programes informàtics, i l’adquisició de patents, llicències, drets d’autor i marques registrades.

L’import de la compra dels elements esmentats en aquest apartat està limitat a un màxim del 30% de les inversions totals del projecte.

4 Els costos generals vinculats a les inversions recollides als apartats 1) i 2) com ara honoraris d’arquitectes, enginyers i assessors, i honoraris relatius a l’assessorament sobre la sostenibilitat econòmica i mediambiental, inclosos els estudis de viabilitat.

L’import del conjunt de les despeses d’aquest apartat està limitat a un màxim del 12% de les inversions que preveuen els punts 1) i 2).

Dotació pressupostària 27.973.198,63 euros

De l’import total d’aquesta convocatòria, es destinaran 26.262.080,51 euros als ajuts corresponents a l’apartat 2.1 a) de les bases reguladores i 1.711.118,12 euros als ajuts corresponents a l’apartat 2.1 b) de les bases reguladores.

Quantia              

L’import d’inversió subvencionable no pot superar els 5.000.000,00 d’euros i no pot ser inferior a 40.000,00 euros per persona beneficiària i per línia d’ajut (operacions 04.02.01 i 04.02.02). Així mateix, l’import màxim de l’ajut no pot superar els 500.000,00 euros per persona beneficiària i per línia d’ajut (operacions 04.02.01 i 04.02.02).

El percentatge de subvenció que es podrà concedir a un projecte serà del 25% en el cas de microempreses i petites i mitjanes empreses (PIME), d’acord amb la definició de PIME inclosa en la Recomanació de la Comissió de la UE de 6 de maig de 2003 (2003/361/CE), del 17% en les empreses amb menys de 750 treballadors o un volum de negoci inferior a 200 milions d’euros (empreses intermèdies) i del 7% en la resta de casos (grans empreses).

Lloc de presentació       

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics des de la pàgina web http://seu.gencat.cat

Normativa

Observacions   

Les persones beneficiàries han de realitzar, pagar i justificar davant el DARP les actuacions objecte dels ajuts des de la data de la presentació de la sol·licitud de l’ajut fins al 31 de març de 2024, ambdós i

Compartir en:

Envia'ns un missatge

Si vol més informació sobre els nostres serveis, pot fer servir aquest formulari per contactar amb nosaltres, o trucar-nos en horari comercial de dilluns a divendres.

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies