Ajut de minimis DESTINATS A LA MILLORA DELS PROCESSOS PRODUCTIUS I L’EFICIÈNCIA DE L’ACTIVITAT DE PETITS ESCORXADORS

La Generalitat de Catalunya publica les bases reguladores aprovades a l’Ordre ARP/99/2021, de 7 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts de mínimis destinats a la millora dels processos productius i de l’eficiència de l’activitat dels petits escorxadors i de les activitats annexes d’obtenció i preparació de la carn i productes carnis, i de la manipulació de carn de caça silvestre destinada al consum humà.

1 Objecte dels ajuts

L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és fomentar i promoure la millora dels processos productius i de l’eficiència en la preparació, elaboració, emmagatzematge i comercialització de les carns fresques i els seus derivats i de les carns obtingudes en els petits escorxadors i en els establiments de manipulació de carn de caça.

Als efectes de l’Ordre, s’estableixen les línies d’actuació següents:

Línia 1: Inversions en els establiments ja existents i autoritzats consistents en la compra i instal·lació de maquinària i equipaments, o en obres d’arranjament i reforma de les d’instal·lacions de les activitats autoritzades. Aquestes inversions estaran destinades a millorar:

 1. a) Les condicions de benestar animal a totes les etapes del sacrifici i les operacions connexes.
 2. b) La seguretat laboral a les zones amb presència d’animals vius.
 3. c) L’eficiència en la gestió dels residus generats per l’activitat i la gestió dels subproductes d’origen animal no destinats a consum humà.
 4. d) La reducció d’insums, recursos i consum energètic.
 5. e) L’eficiència dels processos productius propis de l’activitat d’obtenció i preparació de carns fresques i despulles comestibles i qualsevol altre producte obtingut derivat de la carn i carn fresca per al consum humà.
 6. f) La digitalització i adopció de tecnologies en totes les etapes i fases dels processos productius.

Línia 2: Elaboració i redacció dels projectes tècnics per a la construcció de nous establiments, o per a les obres d’arranjament i reforma per adaptar els establiments ja existents i autoritzats a noves activitats.

Línia 3: Inversions en la construcció, obres d’arranjament i reformes, compra i instal·lació de maquinària i equipaments de nous establiments, o inversions per adaptar els establiments ja existents i autoritzats a noves activitats.

2 Definicions

Als efectes de l’Ordre, sense perjudici de les definicions previstes a les normatives sectorials que són d’aplicació, s’entén per:

 1. Petits escorxadors: aquells establiments alimentaris que no sacrifiquen més de dos mil UBM a l’any, siguin instal·lacions fixes o mòbils, definits a l’article 2 c) del Reial decret 1086/2020, de 9 de desembre, pel qual es regulen i flexibilitzen determinades condicions d’aplicació de les disposicions de la Unió Europea en matèria d’higiene de la producció i comercialització dels productes alimentaris i es regulen activitats excloses del seu àmbit d’aplicació.

Als efectes d’aquesta Ordre, són aplicables les correspondències entre tipus d’animal i UBM que estableix la taula 1:

Taula 1. Equivalències entre espècie-categoria d’animals i UBM

 

 1. Establiments de manipulació de caça i establiments de manipulació de caça de producció limitada: aquells establiments definits en l’article 2.1), lletres b) i c) respectivament, del Decret 9/2019, de 8 de gener, relatiu a la recollida, el transport, el condicionament i la comercialització de caça silvestre destinada al consum.
 2. Activitat autoritzada: qualsevol de les activitats i sub-activitats del sector de carns i derivats, aus i caça autoritzades sense condicionants pel departament competent en matèria de salut pública, inscrites en el Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC) dels establiments definits en els apartats 2 a) i 2 b) precedents.
 3. Nova activitat: qualsevol de les activitats i sub-activitats del sector de carns i derivats, aus i caça dels establiments definits en els apartats 2 a) i 2 b) precedents que no està autoritzada, o està autoritzada però subjecte al compliment de condicions, i no inscrita en el RSIPAC.

3 Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques i jurídiques públiques o privades i les seves agrupacions, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat tot i que no tingui personalitat jurídica que compleixin els requisits següents:

 1. Que siguin titulars dels petits escorxadors definits en l’apartat 2 a), o operadors o explotadors responsables de les activitats que es fan als escorxadors esmentats per contracte d’arrendament, concessió o qualsevol altra forma conforme a dret mitjançant document liquidat dels tributs corresponents, o titulars dels immobles o instal·lacions utilitzats com a escorxadors definits en l’apartat 2 a) encara que no exerceixin per si mateixos l’activitat comercial, o bé,
 2. Que siguin titulars d’establiments de manipulació de caça o d’establiments de manipulació de caça de producció limitada definits en l’apartat 2 b), o operadors o explotadors responsables de les activitats que es fan als establiments esmentats per contracte d’arrendament, concessió o qualsevol altra forma conforme a dret mitjançant document liquidat dels tributs corresponents, o titulars dels immobles o instal·lacions utilitzats com a establiments definits en l’apartat 2 b) encara que no exerceixin per si mateixos l’activitat comercial,
 3. Que les activitats i sub-activitats del sector de carns i derivats, aus i caça es trobin registrades al seu efecte amb el mateix NIF que la persona titular de l’escorxador definit en l’apartat 2 a).
 4. Que suportin la càrrega financera de les inversions subvencionables.

4 Requisits

1.Per als petits escorxadors:

 • En data de la certificació de la subvenció, ha d’estar autoritzat de manera plena per a l’activitat objecte de l’ajut i inscrit en el Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC). Aquesta condició només és per a les sol·licituds relatives als ajuts de l’apartat 1.2.1 (línia 1). Les línies d’actuació de l’apartat 1.2.2 (línia 2) i 1.2.3 (línia 3) són per a noves activitats que s’hauran d’autoritzar (autorització condicionada o de manera plena) un cop acabades les obres de construcció, arranjament i reformes, o l’adquisició i instal·lació de la nova maquinària o equipament de les activitats i sub-activitats del sector de carns i derivats.
 • Ha de ser un petit escorxador basat en el concepte de límit de sacrifici anual, d’acord amb les definicions de l’apartat 2 a).
 • Ha de mantenir la seva activitat durant un mínim de 5 anys des de la certificació de l’ajut, excepte en casos de força major.

2. Per als establiments de manipulació de caça i establiments de manipulació de caça de producció limitada:

 • En data de la certificació de la subvenció, ha d’estar autoritzat de manera plena per a l’activitat objecte de l’ajut i inscrit en el Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya (RSIPAC). Aquesta condició només és per a les sol·licituds relatives als ajuts de l’apartat 1.2.1 (línia 1). Les línies d’actuació de l’apartat 1.2.2 (línia 2) i 1.2.3 (línia 3) són per a noves activitats que s’hauran d’autoritzar (autorització condicionada o de manera plena) un cop acabades les obres de construcció, arranjament i reformes, o l’adquisició i instal·lació de la nova maquinària o equipament de les activitats i sub-activitats del sector de carns de caça i derivats.
 • Ha de mantenir la seva activitat durant un mínim de 5 anys des de la certificació de l’ajut, excepte en casos de força major.

5 Tipus i quantia dels ajuts

L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les actuacions objecte de subvenció que estableix l’apartat 6.

L’import màxim d’ajut a concedir per a cada una de les línies d’actuació i per exercici pressupostari és el 80% de la despesa subvencionable per les accions de la línia 1 i 3, i d’un 50% per a les accions de la línia 2 establertes a l’apartat 1.2 d’aquest annex, i dintre del topall màxim que estableixi la convocatòria corresponent d’acord amb l’apartat 5.6 i dins els límits de l’apartat 5.7.

La subvenció podrà ser reduïda total o parcialment, abans no es dicti la resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

La quantia dels ajuts es determinarà segons el nombre de sol·licituds i la disponibilitat pressupostària, i d’acord amb els criteris de prioritat i d’atribució establerts. En cap cas, l’import de les subvencions concedides no pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat a desenvolupar per la persona beneficiària.

La despesa mínima, realitzada i justificada, de l’activitat subvencionada exigible per poder considerar acomplert l’objecte i la finalitat de la subvenció és el 50% de l’import concedit en la resolució de concessió.

Aquesta despesa ha de permetre, en el cas que el cost final efectiu de l’activitat subvencionada sigui inferior al cost inicialment pressupostat, la reducció, en la mateixa proporció, de la quantia de la subvenció atorgada.

Altrament, l’incompliment d’aquesta despesa mínima establerta comportarà la revocació de la subvenció atorgada.

6 Despeses subvencionables

Als efectes d’aquestes bases, es consideren despeses subvencionables les següents:

 1. Per als ajuts de l’apartat 1.2.1 (línia 1): despeses per la compra i instal·lació de maquinària i equipaments, despeses de redacció de projectes, despeses de les obres i instal·lacions necessàries, coordinació de seguretat i salut, direcció d’obres necessària per dur-les a terme, informes tècnics i certificats oficials necessaris, i despeses derivades de la tramitació administrativa sempre que estiguin directament relacionades amb la instal·lació de la maquinària o equipament adquirit o bé amb l’arranjament o reforma d’instal·lacions existents i per a les quals disposa d’autorització d’aquesta activitat.
 2. Per als ajuts de l’apartat 1.2.2 (línia 2): el cost de redacció del projecte d’inversió o millora de les actuacions descrites als apartats 1.2.1 i 1.2.3 (les línies 1 i 3).
 3. Per als ajuts de l’apartat 1.2.3 (línia 3): despeses per la compra i instal·lació de maquinària i equipaments, despeses de les obres i instal·lacions necessàries, redacció de projectes, coordinació de seguretat i salut, direcció d’obres necessària per dur-les a terme, informes tècnics i certificats oficials necessaris, i les despeses derivades de la tramitació administrativa sempre que estiguin directament relacionades amb la construcció, reforma o arranjament d’instal·lacions per a noves activitats.

7 Sol·licituds

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per mitjans telemàtics a través de la pàgina web http://seu.gencat.cat

8 Criteris de valoració i prioritats

Els criteris de valoració de les sol·licituds seran els següents:

1 En el cas que les sol·licituds qualificades d’auxiliables superin l’import màxim que estableix la convocatòria, s’atendran les sol·licituds d’acord amb els criteris de prioritat següents:

Segons l’activitat objecte de l’ajut:

 • Per a nous establiments definits com a petits escorxadors d’acord amb l’apartat 2 a), o per a noves activitats de petits escorxadors ja existents: 15 punts
 • Per a nous establiments definits com a establiments de manipulació de caça d’acord amb l’apartat 2 b): 10 punts
 • Per a activitats autoritzades dels establiments definits als apartats 2 a) i 2 b): 5 punts.

Segons la titularitat i gestió del petit escorxador:

 • Titularitat pública i escorxadors de serveis, amb gestió pública: 4 punts
 • Titularitat pública i escorxadors de serveis, amb gestió privada: 3 punts
 • Titularitat privada (incloses les cooperatives o associacions/agrupacions de carnissers): 1 punt.

Segons l’antiguitat de l’activitat:

 • Per les activitats autoritzades i inscrites al RSIPAC amb una antiguitat superior als 2 anys des de la publicació de l’Ordre: 1 punt.

Segons la ubicació del petit escorxador:

 • Quan les instal·lacions es trobin ubicades en els municipis que se situen en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, i que es troben relacionats a l’annex 3 de l’Ordre ARP/2/2021, d’11 de gener, per la qual s’estableix i es regula la DUN 2021, o norma que la substitueixi: 5 punts
 • En el cas d’escorxadors mòbils, si la seva activitat es desenvolupa en municipis que se situen en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques i que es troben relacionats a l’annex 3 de l’Ordre ARP/2/2021, d’11 de gener, per la qual s’estableix i es regula la DUN 2021, o norma que la substitueixi: 5 punts.

Quan l’operador de l’establiment alimentari està inscrit en el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) i compleix les obligacions que se’n deriven: 2 punts.

2 Si diverses sol·licituds aconsegueixen la mateixa puntuació i no es disposa de prou  pressupost per atendre-les, s’aplicarà el criteri de desempat següent: es prioritzaran les persones sol·licitants que desenvolupin la seva activitat en els municipis que se situen en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, i que es troben relacionats a l’annex 3 de l’Ordre ARP/2/2021, d’11 de gener, per la qual s’estableix i es regula la DUN 2021, o norma que la substitueixi.

El procediment de concessió de la subvenció es farà en règim de concurrència competitiva.

9 Justificació

Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts i justificar-les en els terminis següents:

 1. En el cas de les actuacions de l’apartat 1.2.2 d’aquest annex (línia 2), en el termini fixat en la convocatòria corresponent i com a màxim abans del 15 de setembre de l’any en què s’hagi sol·licitat l’ajut perquè com a màxim es pugui procedir a la certificació el 30 d’octubre del mateix any.
 2. En el cas de les actuacions dels apartats 1.2.1 i 1.2.3 d’aquest annex (línies 1 i 3), en el termini fixat en la convocatòria corresponent i com a màxim abans del 15 de setembre de l’any 2021 o de l’any 2022 segons la previsió de finalització comunicada en la sol·licitud de l’ajut perquè com a màxim es pugui procedir a la certificació el 30 d’octubre del mateix any.

Normativa:

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=900537

 

Compartir en:

Envia'ns un missatge

Si vol més informació sobre els nostres serveis, pot fer servir aquest formulari per contactar amb nosaltres, o trucar-nos en horari comercial de dilluns a divendres.

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies