AJUDES PER A ACTUACIONS DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA EN EDIFICIS EXISTENTS

Oberta la convocatòria per a la concessió d’ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE).

Beneficiaris

Podran ser destinataris últims de les ajudes previstes en aquest reial decret, qualsevol dels subjectes que s’enumeren a continuació, per a cada tipologia d’actuació, sempre que tinguin residència fiscal a Espanya:

 1. Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietàries d’edificis existents destinats a qualsevol ús.
 2. Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials d’ús habitatge, constituïdes conforme al que es disposa per l’article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de Propietat Horitzontal.
 3. Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d’edificis, que reuneixin els requisits establerts en l’article 396 del Codi Civil i no haguessin atorgat el títol constitutiu de Propietat Horitzontal.
 4. Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis, que acreditin aquesta condició mitjançant contracte vigent a llarg termini amb la propietat, que els atorgui facultat expressa per a escometre les obres de reforma objecte de l’actuació a incloure en el Programa.
 5. Les empreses de serveis energètics (Esses), o proveïdors de serveis energètics definides en el Reial decret 56/2016, de 12 de febrer. Per a poder ser beneficiàries, aquestes empreses hauran d’actuar conforme al contracte que tinguin establert a tal fi amb la propietat i dur a terme les inversions incloses en alguna de les tipologies d’actuacions recollides en aquest reial decret, havent d’acreditar la seva actuació com a empresa de serveis energètics i la inversió realitzada.
 6. Les entitats locals conforme a l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local i el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
 7. Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia, segons definició de la Directiva 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2018, relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables, i de la Directiva 2019/944 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, sobre normes comunes per al mercat interior de l’electricitat i per la qual es modifica la Directiva 2012/27/UE, respectivament, així com de l’article 4 del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

Els ajuntaments, les diputacions provincials o les entitats locals equivalents i les mancomunitats o agrupacions de municipis catalans, les administracions de la Generalitat de Catalunya i qualssevol organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents de les referides administracions públiques, podran actuar en representació de comunitats de propietaris o altres propietaris d’edificis per promoure i gestionar la realització d’actuacions de rehabilitació energètica, en aquest cas hauran de formalitzar un conveni pel qual es designi a algun d’aquests subjectes de dret públic com a representant i destinatari del dret de cobrament de l’ajut, fent constar expressament els compromisos de l’execució assumits per cadascuna de les parts, i el repartiment de l’ajut que realitzarà el representant una vegada percebuda.

Requisits

Addicionalment, hauran de complir-se els següents requisits per a l’atorgament de les ajudes:

 1. L’edifici ha de ser existent i construït amb anterioritat a 2007, la qual cosa es justificarà mitjançant consulta descriptiva i gràfica de la dada cadastral del bé immoble.
 2. Per a l’aplicació de l’ajuda corresponent a l’ús de l’edifici, en funció que aquest sigui d’habitatge o d’un altre ús diferent, es considerarà la superfície construïda sobre rasant, que es justificarà mitjançant consulta cadastral. En aquest sentit, per a ser considerat un edifici d’ús habitatge, almenys un setanta per cent de la seva superfície construïda sobre rasant ha d’estar destinat a aquest ús concret. En aquest cas, la quantia de l’ajuda s’aplicarà com a ús habitatge a tota la superfície sobre la qual s’actuï, amb independència que l’ús no ho sigui íntegrament com a habitatge.

Característiques

 1. Per a poder acollir-se al programa, les actuacions hauran d’aconseguir i justificar una reducció del consum d’energia final i de les emissions de diòxid de carboni respecte a la seva situació de partida, i complir amb les condicions establertes per aquest reial decret. L’estalvi d’energia final a nivell d’usuari final es justificarà mitjançant un dels mètodes de càlcul de l’annex V de la Directiva 2012/27/UE, de 25 d’octubre de 2012.
 2. L’estalvi d’energia final aconseguit per les actuacions acollides a aquest programa serà computat a l’efecte del compliment dels objectius d’estalvi d’energia final de l’article 7 de la Directiva 2012/27/UE, de 25 d’octubre de 2012, de conformitat amb el que es disposa en la Llei 18/2014, de 15 d’octubre. Aquest estalvi energètic no podrà ser objecte de doble còmput, pels subjectes obligats, a l’efecte del compliment de l’objectiu d’estalvi acumulat d’energia per al període 2014-2020 de l’article 7 de la citada Directiva. No seran elegibles aquelles actuacions que no aconsegueixin i justifiquin una reducció del consum d’energia final d’un 10% respecte a la seva situació de partida. Per al càlcul de l’estalvi d’energia final i l’elegibilitat de les actuacions serà aplicable la Recomanació (UE) 2019/1658 de la Comissió de 25 de setembre de 2019, relativa a la trasposició de les obligacions d’estalvi d’energia en virtut de la Directiva d’eficiència energètica.
 3. Les ajudes es destinaran a actuacions en edificis complets existents a Espanya, denominada Opció A, d’un o diversos dels següents usos:
 • Edificis d’habitatge unifamiliar;
 • Edificis de tipologia residencial col·lectiva d’habitatge;
 • Edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.) dels regulats per l’article 2.1 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació (LOE).

Termini de realització

Donat el caràcter incentivador de les ajudes, només s’admetran actuacions per part dels destinataris últims de les ajudes iniciades amb posterioritat a la data de registre de la sol·licitud de l’ajuda, no considerant-se elegible cap cost relatiu a l’execució de l’actuació que hagi estat facturat amb anterioritat, sense perjudici dels costos corresponents a actuacions preparatòries que siguin necessaris per a presentar la sol·licitud o dur a terme les corresponents inversions, com poden ser projecte, memòries tècniques, certificats, etc., que sí que podran ser considerats subvencionables, encara que haguessin estat facturats amb anterioritat, sempre que, en tot cas, aquestes actuacions preparatòries s’haguessin iniciat amb data posterior a la data d’entrada en vigor del Programa establerta en l’article 4.

Dotació pressupostària 43.855.000,00 euros.

Quantia

La quantia de les ajudes s’estableix en l’annex I i annex IV del reial decret per a les actuacions subvencionables a subvencionar en el marc d’aquest programa.

Lloc de presentació

En el cas de persones jurídiques, les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Les persones jurídiques i/o físiques obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Administració, d’acord amb el que disposen els articles 72 i 73 del Decret 76/2020, de 4 d’agost d’Administració digital, presentaran les sol·licituds per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveu aquesta convocatòria, si escau, mitjançant el Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat). Les sol·licituds seran ateses per rigorós ordre de presentació fins que s’esgoti el pressupost.

Termini de presentació Finalitza quan s’esgoti el pressupost disponible per a cada opció, o com a màxim el 31 de juliol de 2021.

Resolució EMC/3126/2020, de 30 de novembre

Real Decret 737/2020, de 4 d’agost

Compartir en:

Envia'ns un missatge

Si vol més informació sobre els nostres serveis, pot fer servir aquest formulari per contactar amb nosaltres, o trucar-nos en horari comercial de dilluns a divendres.

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies