Nova campanya DUN 2020

En data 20 de gener de 2020 es va publicar l’ORDRE ARP/2/2020, de 15 de gener, per la qual s’estableix i es regula la DUN 2020.

El període de presentació és de l’1 de febrer al 30 d’abril de 2020.

La DUN (Declaració agrària) és una declaració anual que de forma obligatòria ha de fer la persona titular de l’explotació agrària, tant si es vol sol·licitar determinats ajuts com si no. La DUN també permet efectuar altres tràmits i gestions.

 

Novetats de la campanya 2019

Com les campanyes anteriors, la DUN s’ha de presentar telemàticament. Des del 2019, el sistema d’entrega de declaracions és completament digital, a través de la plataforma DUN-web.
Recordem la importància de tenir actualitzada l’adreça de correu electrònic de contacte a la DUN, doncs les notificacions individuals als beneficiaris sempre són via telemàtica.

Una novetat important d’ús, és la publicació de la capa de parcel·les vitícoles (RVC) a SIGPAC, que permetrà visualitzar ambdues capes a la vegada.

Pel que fa a la normativa, no hi ha canvis significatius per a la campanya 2020 en referència als ajuts, hi ha pròrrogues i renovacions d’ajuts, però no s’obren a nous:

 

Qui ha de presentar la DUN?

 • Les entitats o agrupacions d’agricultors/esque no siguin titulars d’explotacions agràries i que han de realitzar algun dels tràmits o sol·licituds de l’annex 1 de l’Ordre que regula la DUN.
 • Les persones titulars d’explotacions agrícolesque realitzin la seva activitat dins de l’àmbit de la producció primària agrícola. La presentació de la DUN és opcional per a les persones titulars següents:
  • Persones titulars d’explotacions agrícoles que destinin íntegrament la producció al consum domèstic privat.
  • Persones titulars d’explotacions agrícoles que estiguin inscrits en el Registre Oficial d’Empreses Proveïdores de Material Vegetal, sempre que les produccions obtingudes no es destinin al consum humà o animal i que presentin la corresponent declaració anual de cultius.
 • En compliment de la normativa vigent en matèria de potencial vitícola, els titulars de parcel·les vitícoles amb drets de plantació concedits per convocatòries de drets de nova plantació de la Reserva, han de complir els compromisos adquirits de mantenir la titularitat del conreu objecte d’autorització per un període mínim de 10 anys.

Quins efectes té la DUN?

La DUN produeix efectes per a la concessió dels ajuts i les subvencions que es relacionen a l’annex 1 de l’Ordre que regula la DUN, sense que en cap cas produeixi altres efectes jurídics, a excepció:

 • Declaració obligatòria del blat de moro genèticament modificat.
 • Inscripció al Registre de titularitat compartida de les explotacions agràries.
 • Alta o modificació de dades al Sistema Integrat de Dades d’Explotacions Agràries de Catalunya, Registre de plantacions fruiteres de Catalunya, Registre Vitivinícola de Catalunya i Registre General de la Producció Agrícola, si escau.
 • Comprovació del compliment dels requisits de condicionalitat, als titulars d’explotacions que hagin rebut ajuts vitivinícoles dins els ajuts de reestructuració i/o reconversió de la vinya, durant els tres anys a partir de l’1 de gener següent a l’any natural en què s’ha produït el primer pagament.
 • Comunicació al sistema de venda de proximitat de productes agroalimentaris de Catalunya.
 • La declaració de superfícies vitivinícoles comporta la inscripció en el Registre Vitivinícola de Catalunya (RVC) com a titular de la superfície. Quan una mateixa parcel·la vitícola és declarada per més d’una persona, totes elles assumeixen solidàriament la responsabilitat del compliment dels requisits dels ajuts demanats en la totalitat de la parcel·la.
 • La DUN comporta l’acreditació de la titularitat d’una explotació agrària o realització d’un activitat agrària per a la inscripció de maquinària agrícola al Registre Oficial de Maquinària Agrícola.
 • El DARP pot comprovar d’ofici i sense el consentiment previ de les persones interessades, les dades personals que consten en la DUN amb la finalitat de comprovar si es compleixen els requisits necessaris per a la percepció dels ajuts sol·licitats. Igualment, la presentació de la DUN i la signatura d’aquesta per part de la persona interessada, comporta l’autorització al DARP per a l’enviament de correus electrònics amb informació relacionada de l’activitat agrària.

Quan es pot presentar la DUN?

La DUN es pot presentar des de l’1 de febrer fins al 31 de desembre.
La sol·licitud dels ajuts associats a la DUN s’ha de fer de l’1 de febrer fins al 30 d’abril.
La sol·licitud de drets de la reserva de pagament bàsic, les cessions per l’assignació de drets de pagament bàsic, la renúncia al règim de petits agricultors i altres tràmits específics s’ha de fer de l’1 de febrer al 31 de maig.
Per notificacions a efectes d’inscripció al Registre d’explotacions agrícoles, el termini és de l’1 de febrer fins al 30 d’abril, ambdós inclosos.
La sol·licitud de l’ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya pel període 2019-2023 corresponent a l’any 2020 es presentarà entre l’1 de febrer i el 27 de març de 2020.
Per als supòsits en què la DUN és un requisit indispensable, caldrà presentar-la juntament amb la sol·licitud corresponent, dins dels terminis establerts a la convocatòria respectiva, si no s’havia presentat amb anterioritat.
Es podran presentar modificacions entre el l’1 i el 31 de maig. Les modificacions es presentaran d’acord amb els procediments de realització i de presentació de la DUN.
Si calgués presentar una renúncia a un ajut després del termini de presentació de sol·licituds d’ajuts, s’ha de presentar un escrit específic de renúncia davant les oficines comarcals del DARP, no una segona DUN sense ajuts/parcel·les.

 

Declaracions responsables i compromisos

La persona titular d’una DUN es compromet a:

 1. a) Complir els requisits i els compromisos especificats a la normativa que regulen els ajuts, declaracions i tràmits sol·licitats.
 2. b) Facilitar tots els controls que efectuï qualsevol autoritat competent amb la finalitat de verificar les dades que consten a la declaració presentada, i en especial per comprovar el compliment de les condicions de concessió de l’ajut.
 3. c) Retornar les quantitats per la percepció indeguda dels ajuts associats, si així ho sol·licités l’autoritat competent, incrementades, si escau, amb l’interès legal corresponent.
 4. d) En cas de la declaració de blat de moro genèticament modificat, la persona productora ha de conservar durant cinc anys la documentació que acrediti la producció, així com la seva destinació.
 5. e) Complir amb la Condicionalitat: la Condicionalitat l’han de complir les persones beneficiàries d’ajuts especificats en l’article 92 del Reglament (UE) 1306/2013.
 6. f) Declarar la totalitat de la superfície de l’explotació, incloses aquelles parcel·les per a les quals no se sol·liciti cap règim d’ajut en base al SIGPAC.
 7. g) En les superfícies que sol·licita l’ajut associat als cultius proteics, a mantenir el cultiu, com a mínim, fins a l’inici de floració i destinar a l’alimentació animal tota la producció obtinguda a les superfícies amb sol·licitud d’ajut las conreus proteics, ja sigui directament pel ramat sobre el terreny o mitjançant venda o subministrament a tercers.
 8. h) No aplicar productes fitosanitaris en aquelles superfícies que declara com a Superfícies d’Interès Ecològic (SIE).
Compartir en:

Envia'ns un missatge

Si vol més informació sobre els nostres serveis, pot fer servir aquest formulari per contactar amb nosaltres, o trucar-nos en horari comercial de dilluns a divendres.

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies