Convocatòria Oberta d’Ajuts LEADER al Desenvolupament Rural

 

AJUTS DESTINATS A L’APLICACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT LOCAL PARTICIPATIU LEADER EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA 2014-2022

 

L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és incentivar actuacions que fomentin el desenvolupament local, en el marc del PDR de Catalunya 2014-2022, que inclou actuacions adreçades a fomentar la diversificació de les economies rurals. Aquests ajuts es gestionaran mitjançant la metodología Leader, amb la col·laboració dels grups d’acció local seleccionats mitjançant l’Ordre AAM/387/2014, de 19 de desembre.

Els ajuts regulats en aquestes bases reguladores tenen com a finalitat el foment de la realització d’inversions que generin activitat econòmica per a l’aplicació de les estratègies de desenvolupament local proposades pels GAL i aprovades pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural amb accions dirigides a fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació; a establir polítiques específiques per al jovent del món rural que en fomentin l’arrelament i desenvolupament econòmic i social; a promoure la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts persones físiques o jurídiques (microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 25%) que realitzin inversions productives en:

a) Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris (en el cas que els productes agroalimentaris estiguin inclosos a l’annex I del Tractat de funcionament de la UE, hauran de realitzar una inversió elegible, als efectes d’aquesta Ordre, inferior a 250.000 euros).

b) Empreses no agroalimentàries: Persones de naturalesa pública amb seu a Catalunya: ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions, fundacions o empreses públiques participades per ens locals (en igual o més d’un 25%) que realitzin inversions no productives en Recuperació del patrimoni cultural i natural, Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic i Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.

Despeses subvencionables i Requisits

Per poder ser beneficiàries, les persones i les entitats han de complir, entre altres, els requisits següents en el moment de presentar la sol·licitud:

a) Realitzar inversions elegibles en l’àmbit territorial Leader d’un mínim de 12.000 euros, sense IVA, per als sol·licitants privats, i d’un mínim de 40.000 euros en el cas dels públics.

b) Realitzar projectes adreçats a alguna de les finalitats de l’apartat 1 d’aquestes bases que siguin aprovats per la Secretaria d’Agenda Rural aproposta dels GAL seleccionats.

c) Els projectes han de ser viables econòmicament i tècnicament. En el cas de projectes públics no productius, es considerarà que són viables econòmicament, als efectes d’aquesta Ordre, quan permetin, com a mínim, el desenvolupament de la seva activitat en el termini establert en el punt 9.2.5.

d) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya.

e) Comprometre’s a dur la comptabilitat del negoci subvencionat d’acord amb la normativa vigent que els sigui aplicable.

f) En el cas de persones jurídiques (amb o sense finalitat de lucre), haurà de figurar, en l’objecte social dels seus estatuts, l’activitat per a la qual es demana l’ajut.

Termini de realització i Quantia

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i finalitza el 30 de setembre de 2022, inclòs. Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts i presentar la justificació com a màxim el 30 d’abril de l’any següent al de la resolució de concessió de l’ajut. Cal tenir en compte la possibilitat de sol·licitar-ne una pròrroga, tal com estableix l’apartat 13.3. L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les persones beneficiàries finals que figuren a l’apartat 3 d’aquest annex 1, d’acord amb les condicions fixades en aquestes bases. Per a projectes sol·licitats per persones de naturalesa privada, l’import de l’ajut no pot ser superior al 40% de les despeses elegibles. Per a projectes sol·licitats per entitats públiques, aquest import no pot ser superior al 80%
de les despeses elegibles. L’import de l’ajut no pot ser superior a 100.000 euros per persona beneficiària, per projecte i convocatòria.
Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran per Mitjans telemàtics des de la pàgina web http://seu.gencat.cat/, d’acord amb el procediment que estableix l’annex 5, i mitjançant els formularis normalitzats que estableix el DAAC per a aquest tràmit presentades. Les sol·licituds presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.

Normativa Bases reguladores (DOGC núm. 8661 de 05.05.2022)

Convocatòria (DOGC núm. 8710 de 15.07.2022)

 

Compartir en:

Envia'ns un missatge

Si vol més informació sobre els nostres serveis, pot fer servir aquest formulari per contactar amb nosaltres, o trucar-nos en horari comercial de dilluns a divendres.

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies