Autoritzacions de nova plantació de vinya’20

Mecanisme de salvaguarda (noves plantacions)

En el cas de noves plantacions, cada Estat membre pot concedir autoritzacions anuals per una superfície de fins a l’1% de la superfície total plantada calculada respecte el 31 de juliol de l’any anterior. Aquest percentatge no pot ser mai 0%, sempre hi ha d’haver un lleuger creixement. Es pot limitar l’emissió d’autoritzacions a escala regional per a superfícies DO, sempre prèvia justificació per tal d’evitar riscos d’oferta excessiva o devaluació de les figures de qualitat.
El període per a sol·licitar una nova plantació pel mecanisme de salvaguarda, serà del 15 de gener fins a l’últim dia de febrer de cada any, ambdós inclosos.
En el procediment de concessió s’apliquen uns criteris d’admissibilitat i de prioritat.
Pel que fa als criteris d’admissibilitat, en la data d’obertura del termini de sol·licituds (15 de gener):
• El sol·licitant ha de tenir a la seva disposició, en propietat, o en règim d’arrendament o parceria, demostrant mitjançant document liquidat dels corresponents tributs, la superfície on vol plantar.
• Capacitats i competències professionals adequades.
o Tenir 5 anys, dels últims 10 anys, d’experiència professional acreditada que es poden justificar:
 Estar donat d’alta a la Seguretat Social Agrària
 Ser titular de l’explotació en el REGEPA
 Ser el titular de la/les parcel·la/es en el RVC
 L’experiència professional també es pot acreditar mitjançant el certificat d’assistència a cursos o seminaris de capacitació agrària amb una duració de 30 hores lectives per any acreditat amb un màxim de 3 anys.
o Estar en possessió de titulació agrària: Formació professional, Tècnic superior o haver realitzat cursos d’instal·lació a l’empresa agrària amb duració mínima de 150 hores.
o Tenir una resolució favorable en l’ajut de primera instal·lació de joves agricultors amb data anterior a l’obertura del termini de la sol·licitud.
o Ser EAP amb resolució abans de 15/1 de l’any de la sol·licitud
o Quan el sol·licitant sigui una persona jurídica i les condicions anteriors no es pugin comprovar directament, el soci majoritari amb el control efectiu, ha de complir algun dels criteris anteriors, o bé, almenys 3 dels darrers 5 anys, la persona jurídica ha tingut contractada una persona física que compleixi les condicions de titulació agrària. També ho pot complir amb un contracte amb persona jurídica o professional de prestació de serveis de 3 anys continuats dels darrers 5.
• La persona sol·licitant no tingui plantacions de vinya sense autorització ni sense drets de plantació, en el moment de la sol·licitud ni en el moment de la concessió.

En el cas que la nova plantació sigui en una zona geogràfica delimitada per una DO, i que l’any de la sol·licitud s’apliqui una limitació de superfície per a les autoritzacions de nova plantació en aquesta DO, perquè la sol·licitud sigui admissible: el sol·licitant haurà d’indicar a la seva sol·licitud si la producció d’aquesta superfície es destinarà o no a elaborar vi amb aquesta DO.
• El vi elaborat serà destinat a DO, per tant, la superfície sol·licitada admissible es comptabilitzarà per a el límit fixat per aquesta DO.
• El vi elaborat no serà destinat a DO, per tant, el sol·licitant es comprometrà fins el 31 de desembre de 2030 a:
o No utilitzar ni comercialitzar el raïm per a produir vi amb la DO amb limitacions.
o No arrencar ni replantar les vinyes de la nova plantació amb la intenció de fer que la superfície replantada pugui optar a la producció de vi amb la DO amb limitacions.

Criteris de prioritat a aplicar per tal de concedir les noves plantacions:
• Que la persona sol·licitant sigui una persona física, que l’any de presentació de la sol·licitud no faci més de 40 anys, sigui nou viticultor, que planti vinya per primera vegada sense haver estat titular de cap parcel·la inscrita en el Registre Vitícola.
• En cas de persona jurídica ha de tenir com a soci un nou viticultor que exerceixi el control efectiu sobre la societat i que compleixi el punt anterior.
• Que la persona sol·licitant sigui un viticultor que l’any de presentació de la sol·licitud no faci més de 40 anys, no tingui plantacions de vinya sense autorització ni sense drets de plantació, en el moment de la sol·licitud ni en el moment de la concessió i a més, no tingui cap autorització per a nova plantació de vinya concedida anteriorment sense ser utilitzada.
• Que no tingui plantacions de vinya abandonades en el Registre Vitícola des de fa 8 anys i no hagi incomplert els compromisos de les restriccions per DO que s’apliquin per l’any determinat.
• Que el sol·licitant , en el moment de la presentació de la sol·licitud, sigui el titular d’una plantació de vinya, sense que es pugin comptabilitzar les vinyes dedicades a l’autoconsum, vinyes experimentals o bé peus mares de vivers.
• Viticultors amb petita o mitjana explotació:
per poder atorgar una de les puntuacions recollides en l’Annex III del Reial Decret 1338/2018 es verificarà la mida de tota l’explotació
o Explotació petita ≥ 0,5 – ≤16,19
o Explotació mitjana – > 16,19 ≤ 50

La puntuació dels criteris establerts a l’Annex III “Valoració dels criteris de prioritat” i l’Annex V “Tipus de petites i mitjanes explotacions: Catalunya”.

Les autoritzacions per a noves plantacions concedides tindran una validesa de màxim 3 anys comptabilitzats a partir de la data de la notificació de la resolució de la sol·licitud de l’autorització. En qualsevol cas, el termini de validesa no podrà superar el 31 de Desembre de 2030.
La plantació s’haurà de mantenir en règim d’explotació un període mínim de 5 anys i no es podrà vendre ni arrendar a una altre persona física o jurídica excepte per causes de força major.

Compartir en:

Envia'ns un missatge

Si vol més informació sobre els nostres serveis, pot fer servir aquest formulari per contactar amb nosaltres, o trucar-nos en horari comercial de dilluns a divendres.

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies