Ajuts Leader destinats al desenvolupament local Leader de Catalunya per a la diversificació econòmica de les zones rurals

El 22 de novembre s’han convocat per a l’any 2016 els ajuts destinats al desenvolupament local en l’àmbit territorial Leader, d’acord amb les bases reguladores aprovades en l’Ordre ARP/302/2016, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts (DOGC 7247).

Objecte
L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és incentivar actuacions que fomentin el desenvolupament local, en el marc del PDR de Catalunya 2014-2020, i que inclou actuacions adreçades a fomentar la diversificació de les economies rurals. Aquests ajuts es gestionaran mitjançant la metodologia Leader, amb la col·laboració dels grups GAL mitjançant l’Ordre AAM/387/2014, de 19 de desembre.
Els ajuts tenen com a finalitat el foment de la realització d’inversions que generin activitat econòmica per a l’aplicació de les estratègies de desenvolupament local proposades pels GAL i aprovades pel DARP amb accions dirigides a fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, a establir polítiques específiques per als joves del món rural, que fomentin el seu arrelament i el desenvolupament econòmic i social, a promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 16 de gener de 2017, inclòs, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’Ordre en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Tipus de presentació
S’ha aprovat el procediment de participació per mitjans telemàtics en la convocatòria pública per a la concessió dels ajuts objecte d’aquesta convocatòria, que serà obligatori per a les entitats públiques i per a les persones a què fa referència l’article 14.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.
Les sol·licituds per participar en la convocatòria pública d’aquests ajuts s’han de presentar per mitjans telemàtics mitjançant la pàgina http://seu.gencat.cat.
Les sol·licituds realitzades per mitjans telemàtics es consideren presentades davant l’Administració quan s’enregistrin en el Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat) i quedi constància a l’assentament d’entrada de les dades següents: número de registre d’entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació de l’entitat sol·licitant i identificació de l’òrgan al qual s’adreça la sol·licitud.
L’únic registre telemàtic habilitat per a la recepció de les sol·licituds presentades per mitjans telemàtics és el Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat).

Àmbit d’aplicació
Les àrees d’aplicació dels ajuts relatius al desenvolupament local Leader correspondran únicament als territoris rurals que es determinen a les estratègies de desenvolupament local presentades pels GAL.

Grup d’acció local Leader Dotació (euros)
Associació per al Desenvolupament Rural de la Catalunya Central 675.275,11
Associació per al Desenv. Integral de la Zona Nord-oriental de Catalunya 668.642,24
Associació per a la Gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura 603.169,30
Consorci Leader Desenvolupament Rural del Camp 721.331,08
Consorci GAL de l’Alt Urgell – la Cerdanya 639.066,17
Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i el Montsià 583.261,32
Associació Leader de Ponent 763.660,34
Consorci Grup d’Acció Local la Noguera – el Segrià Nord 642.269,84
Consorci Leader del Pirineu Occidental 928.455,55
Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya Central 776.488,40
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques 665.047,32
Total DARP + FEADER 7.666.666,67

Beneficiaris
Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts:
Persones de naturalesa privada: persones físiques o jurídiques (microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 25%) que realitzin inversions productives en:
a) Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris (en el cas que els productes agroalimentaris estiguin inclosos a l’annex I del Tractat de Funcionament de la UE, hauran de realitzar una inversió elegible, a efectes d’aquesta Ordre, inferior a 250.000,00 euros).
b) Empreses no agroalimentàries.
Persones de naturalesa pública: ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions, fundacions o empreses públiques participades per ens locals (en igual o més d’un 25%), que realitzin inversions no productives en:
a) Recuperació del patrimoni cultural i natural.
b) Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic.
c) Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.
Per poder ser beneficiàries, les persones i les entitats han de complir els requisits que s’especifiquen en les bases reguladores de l’ajut en el moment de presentar la sol·licitud.

Tipus i quantia dels ajuts
L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les persones beneficiàries finals, d’acord amb les condicions fixades en les bases reguladores
Per a projectes sol·licitats per persones de naturalesa privada l’import de l’ajut no podrà ser superior al 40% de les despeses elegibles. Per a projectes sol·licitats per entitats públiques aquest import no podrà ser superior al 80% de les despeses elegibles.
L’import de l’ajut no pot ser superior a 100.000,00 euros per persona beneficiària, per projecte i anualitat.
La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà d’acord amb els criteris de selecció i priorització definits per cada GAL i que s’estableixen en les bases reguladores. Les sol·licituds que no aconsegueixin la puntuació mínima fixada en aquests criteris i aquelles que, tot i obtenir aquesta puntuació mínima no resultin subvencionables per manca de disponibilitat pressupostària, es desestimaran.

Compartir en:

Envia'ns un missatge

Si vol més informació sobre els nostres serveis, pot fer servir aquest formulari per contactar amb nosaltres, o trucar-nos en horari comercial de dilluns a divendres.

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies