Ajuts Leader 2019 destinats al desenvolupament local de les zones rurals

El Departament publica la cinquena convocatòria per a la diversificació econòmica de les zones rurals Leader 2014-2020 per un import de 7,6 milions d’euros.

Objecte

L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és incentivar actuacions que fomentin el desenvolupament local, en el marc del PDR de Catalunya 2014-2020, i que inclou actuacions adreçades a fomentar la diversificació de les economies rurals. Aquests ajuts es gestionaran mitjançant la metodologia Leader, amb la col·laboració dels grups GAL (Grups d’Acció Local) mitjançant l’Ordre ARP/204/2019, de 20 de novembre.

L’objectiu principal d’aquests ajuts és el de fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves, i estan adreçats principalment a actuacions per la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pymes, el foment d’activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds és des del 5 de desembre de 2019 al 15 de gener de 2020 inclòs.

Tipus de presentació

Les sol·licituds per participar en la convocatòria pública d’aquests ajuts s’han de presentar per mitjans telemàtics mitjançant la pàgina http://seu.gencat.cat.

Les sol·licituds realitzades per mitjans telemàtics es consideren presentades davant l’Administració quan s’enregistrin en el Registre telemàtic corporatiu de la Generalitat de Catalunya (S@rCat) i quedi constància a l’assentament d’entrada de les dades següents: número de registre d’entrada, data i hora de presentació, tipus de document i assumpte, identificació de l’entitat sol·licitant i identificació de l’òrgan al qual s’adreça la sol·licitud.
Per la qual cosa, és necessari disposar de la firma digital autoritzada.

Àmbit d’aplicació

Les àrees d’aplicació dels ajuts relatius al desenvolupament local Leader correspondran únicament als territoris rurals que es determinen a les estratègies de desenvolupament local presentades pels GAL.

Beneficiaris

Poden ser persones beneficiàries d’aquests ajuts:

Persones de naturalesa privada:

Persones físiques o jurídiques (microempreses, pimes, cooperatives, associacions o fundacions participades per ens públics en menys d’un 25%) que realitzin inversions productives en:

 • Empreses que transformin i/o comercialitzin productes agroalimentaris (en el cas que els productes agroalimentaris estiguin inclosos a l’annex I del Tractat de funcionament de la UE, hauran de realitzar una inversió elegible, als efectes d’aquesta Ordre, inferior a 250.000 euros).
 • Empreses no agroalimentàries.

Persones de naturalesa pública amb seu a Catalunya:

Ajuntaments, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, consorcis, associacions, fundacions o empreses públiques participades per ens locals (en igual o més d’un 25%) que realitzin inversions no productives en:

 • Recuperació del patrimoni cultural i natural.
 • Infraestructures públiques per a la mitigació del canvi climàtic.
 • Infraestructures que generin activitat econòmica i ocupació.

Per poder ser beneficiàries, les persones i les entitats han de complir els requisits que s’especifiquen en les bases reguladores de l’ajut en el moment de presentar la sol·licitud.

Tipus i quantia dels ajuts

L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les persones beneficiàries finals, d’acord amb les condicions fixades en les bases reguladores.

Per a projectes sol·licitats per persones de naturalesa privada, l’import de l’ajut no podrà ser superior al 40% de les despeses elegibles. Per a projectes sol·licitats per entitats públiques, aquest import no podrà ser superior al 80% de les despeses elegibles.
L’import de l’ajut no pot ser superior a 100.000,00 euros per persona beneficiària, per projecte i per convocatòria.

La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà d’acord amb els criteris de selecció i priorització definits per cada GAL i que s’estableixen en les bases reguladores. Les sol·licituds que no aconsegueixin la puntuació mínima fixada en aquests criteris i aquelles que, tot i obtenir aquesta puntuació mínima, no resultin subvencionables per manca de disponibilitat pressupostària, es desestimaran.

 

Documentació mínima obligatòria per a l’aprovació de l’expedient

Fase 1: en el moment de presentar la sol·licitud d’ajut

Documentació comuna a les persones beneficiàries de naturalesa pública i privada:

 1. Dades d’identitat de la persona sol·licitant o de qui la representi corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document que l’acrediti, si s’escau, en el cas de no haver autoritzat el DARP a obtenir aquesta informació d’acord amb l’apartat 9.6.
 2. En el cas que sigui una CB o una SCP (la constitució de la qual no s’hagi efectuat mitjançant escriptura pública), autorització per poder consultar les dades dels seus membres.
 3. Declaració amb el detall de les fonts de finançament de la inversió, amb la documentació corresponent que ho acrediti.
 4. Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància, si s’escau.

En el cas de persones físiques i jurídiques de naturalesa privada:

1.Projecte signat per un professional competent de la inversió a realitzar amb la descripció de les obres, el pressupost desglossat, els plànols, etc., que permeti l’execució total de les obres a realitzar, o bé Memòria valorada i detallada de les actuacions per a les quals se sol·licita l’ajut. En ambdós casos, s’haurà d’incloure o adjuntar un estudi que acrediti que la inversió pel projecte presentat és viable tècnicament i econòmicament.

2.Documents acreditatius de despesa:

 • Factures proforma o
 • Pressupostos.

Quan l’import de la despesa subvencionable superi 5.000 euros, el/la beneficiari/ària haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per a l’obra, la prestació del servei o el lliurament del bé, llevat que per les seves especials característiques no hi hagi en el mercat prou nombre d’entitats que els realitzin, prestin o subministrin (en aquest cas, caldrà justificar-ho degudament). L’elecció entre les ofertes, que s’hauran d’aportar en la sol·licitud de subvenció i en la justificació, si s’escau, es realitzarà conforme a criteris d’eficiència i economia, i s’haurà de justificar expressament en una memòria l’elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa. Les tres ofertes han de procedir d’empreses que no estiguin vinculades a la persona beneficiària i que no formin part del mateix grup de societats, d’acord amb els supòsits que estableix l’article 42 del Codi de comerç, ni estiguin vinculades entre si, d’acord amb la definició d’empreses vinculades establerta en l’article 3.3 de la Recomanació de la Comissió 2003/361/CE, de 6 de maig, sobre definició de microempreses i petites i mitjanes empreses (DOUE L-124, de 20.5.2003)).

En el cas de despeses inferiors a 5.000 euros, no caldran les 3 ofertes esmentades en el paràgraf anterior i la persona beneficiària només ha d’aportar un pressupost o factura proforma. En aquests casos, d’acord amb l’apartat 10.5 de l’annex 1 d’aquesta Ordre, es valorarà el compliment de la moderació de costos en la comissió d’elegibilitat dels expedients.

3. En el cas que sigui una empresa en funcionament: còpia de la comunicació, autorització o llicència ambiental de l’activitat que està desenvolupant la persona sol·licitant, a nom seu.

4. En el cas de sol·licitar ajuts a inversions relacionades amb la instal·lació d’energies renovables per a autoconsum, s’haurà de presentar un informe justificatiu de les necessitats energètiques de l’activitat en relació amb la instal·lació prevista d’acord amb el model normalitzat que es podrà descarregar des de la seu electrònica https://seu.gencat.cat del web http://agricultura.gencat.cat/ajutsentermini. En el cas d’empreses en funcionament, hauran de presentar també les factures dels consums energètics corresponents a la darrera anualitat.

En el cas d’entitats públiques: projecte tècnic elaborat d’acord amb la normativa vigent.

Compartir en:

Envia'ns un missatge

Si vol més informació sobre els nostres serveis, pot fer servir aquest formulari per contactar amb nosaltres, o trucar-nos en horari comercial de dilluns a divendres.

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies