AJUTS DESTINATS A LA MILLORA DE LA PRODUCCIÓ I LA COMERCIALITZACIÓ DELS PRODUCTES DE L’APICULTURA

L’objecte dels ajuts és millorar la producció i la comercialització dels productes de l’apicultura en l’àmbit territorial de Catalunya.

Beneficiaris:

 1. Les cooperatives apícoles, les associacions i les agrupacions de persones productores amb personalitat jurídica en què les persones apicultores integrants i sol·licitants dels ajuts compleixin els requisits que estableixen els apartats 3.1 i 3.2 d’aquestes bases reguladores.
 2. A títol individual i respecte de les actuacions que figuren a l’apartat c) de l’annex 2 de l’Ordre, les persones físiques o jurídiques i les comunitats de béns titulars d’una explotació apícola que, a més de complir els requisits que estableixen els apartats 3.1 i 3.2 d’aquestes bases reguladores, acreditin la condició de persona agricultora professional, d’acord amb la normativa aplicable a Catalunya, i que es trobin incloses en el sistema especial per a treballadors/es per compte propi agrari del règim especial de treballadors/es autònoms/es. En el cas de persones jurídiques i de comunitats de béns, aquesta acreditació haurà de ser per a tots els seus membres.
 3. Els apicultors inclosos en una sol·licitud d’ajut presentada per una cooperativa o una associació o agrupació de productors/es no podran sol·licitar l’ajut a títol individual.

A efectes de l’Ordre, es consideren les línies d’actuació següents:

 1. Assistència tècnica a les persones apicultores i a les agrupacions de persones apicultores.
 2. Lluita contra les agressions i les malalties de l’arnar, en particular contra la varroasi.
 3. Racionalització de la transhumància.
 4. Mesures de suport als laboratoris d’anàlisi de mel i productes apícoles per ajudar els apicultors a comercialitzar i valoritzar els seus productes.
 5. Mesures de suport a la repoblació de la cabana apícola.

Els conceptes subvencionables dins de cadascuna de les línies d’actuació queden recollits a l’annex 2 de l’Ordre.

Les persones apicultores beneficiàries d’aquests ajuts també han de complir, entre d’altres, els requisits següents:

 1. Tenir actualitzades les dades en els registres d’explotació ramadera segons la normativa vigent.
 2. Tenir inscrita l’explotació al Registre d’Explotacions Apícoles amb anterioritat a l’1 de gener de l’any de presentació de la sol·licitud, tret d’aquelles persones titulars que haguessin adquirit la titularitat esmentada per defunció, jubilació o incapacitat laboral de la persona titular, sempre que la nova persona titular adquireixi la titularitat per successió, jubilació o incapacitat laboral de l’anterior i amb parentiu de fins a 4t grau. Així mateix, s’exceptuen del requisit esmentat els supòsits de causa major.
 3. Tenir identificades individualment totes les arnes amb el número de registre de l’explotació.
 4. Tenir identificat l’abellar d’acord amb el Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes.
 5. Haver executat el programa sanitari establert a la normativa vigent.

Les persones beneficiàries han de realitzar i justificar les actuacions objecte dels ajuts en els terminis establerts en la convocatòria, que han d’estar inclosos entre l’1 d’agost de l’any anterior a la convocatòria i el 31 de juliol de l’any de la convocatòria, amb l’excepció prevista a l’apartat 15.4, perquè com a màxim el 15 d’octubre de l’any de la convocatòria es pugui procedir a la certificació de l’execució de les activitats previstes.

La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l’aplicació pressupostària corresponent a la qual s’ha d’imputar són les que determina la convocatòria corresponent.

L’import màxim a subvencionar es calcularà d’acord amb els barems.

El termini de presentació de sol·licituds és el que indica la convocatòria d’ajuts corresponent.

Normativa          Bases reguladores (DOGC núm. 8424 de 03.06.2021)

Compartir en:

Envia'ns un missatge

Si vol més informació sobre els nostres serveis, pot fer servir aquest formulari per contactar amb nosaltres, o trucar-nos en horari comercial de dilluns a divendres.

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continueu navegant esteu donant el vostre consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies