AJUTS ASSOCIATS AL CONTRACTE GLOBAL D’EXPLOTACIÓ (CGE2022)

GENERALITAT DE CATALUNYA – Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

L’objecte de l’Ordre és aprovar les normes que regeixen els ajuts associats al Contracte Global d’Explotació, d’ara endavant CGE.

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/contracte-global-explotacio/normativa/

Els ajuts associats al CGE són els següents:

  • Primera instal·lació de joves agricultors i agricultores.
  • Millora de la competitivitat de les explotacions agràries.
  • Mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries.
  • Diversificació agrària.
  • Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques.
  • Pràctiques agroambientals.
  • Ramaderia ecològica.

Requisits:

Les explotacions agràries beneficiàries dels ajuts associats a CGE han de complir les condicions generals d’admissibilitat següents, sens perjudici de les que, si escau, s’estableixin amb caràcter específic per a cada ajut:

  1. Estar ubicades en l’àmbit territorial de Catalunya. Les unitats productives fora d’aquest àmbit territorial es consideraran en la globalitat de l’explotació per valorar aspectes tecnicoeconòmics.
  2. Les unitats productives de l’explotació han d’estar incloses a la declaració única agrària (DUN) de la convocatòria vigent que ha d’haver presentat la persona titular en els termes establerts per la normativa reguladora de la declaració esmentada i constar en el Sistema Integrat de Dades de l’Explotació regulat.
  3. Les unitats productives de l’explotació han de pertànyer a la persona titular de l’explotació a títol de propietat o arrendament o per qualsevol altre títol jurídic que l’habiliti per a l’exercici de l’activitat agrària.

Termini de realització:

Les actuacions objecte dels ajuts que preveu aquesta Ordre s’han de realitzar i justificar en el termini fixat a la resolució de concessió, a fi que com a màxim en els terminis següents de l’anualitat que correspongui es pugui procedir a la certificació i comprovació de l’execució de les activitats previstes. En tot cas, el termini per realitzar i justificar les actuacions no podrà superar els terminis que detallen els apartats següents:

1. L’ajut a la primera instal·lació de joves agricultors té dos períodes d’execució improrrogables: el primer d’inici del pla d’empresa, als 9 mesos de la data de resolució de l’ajut; i el segon d’execució final del pla d’empresa, als 2 anys de la data d’establiment efectiu.

2. Per als ajuts a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries, a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries i a la diversificació agrària, el termini màxim per a l’execució de les actuacions finalitzarà l’1 de març de l’any que correspongui a l’anualitat.

3. Els terminis de justificació dels ajuts a la competitivitat seran posteriors a l’execució de les actuacions i només és podran presentar en l’anualitat de crèdit que consti en la resolució. El termini per presentar les sol·licituds de pagament és de l’1 de febrer fins a l’1 de març de l’anualitat de crèdit corresponent. Les persones beneficiàries amb ampliacions de termini concedides conforme l’article 31 prorrogaran també el termini per justificar i presentar la sol·licitud de pagament.

4. Per als ajuts a la sostenibilitat, el termini màxim per a l’execució i per a la justificació d’actuacions serà el que fixi l’annex de l’ajut corresponent. Per a la mesura d’agricultura i ramaderia ecològiques, caldrà que la sol·licitud d’inscripció al consell corresponent s’hagi efectuat abans del 30 de juny de l’any de la convocatòria.

En el cas de sol·licitants per a la mesura de conservació i millora de races autòctones, cal que la sol·licitud d’inscripció dels animals amb dret a ajut a l’associació ramadera corresponent s’hagi efectuat abans de l’1 de gener de l’any de convocatòria. En el cas de nous sol·licitants procedents de subrogació per a les mesures de producció integrada, agricultura ecològica i foment de la ramaderia ecològica, caldrà que la sol·licitud d’inscripció al consell corresponent s’hagi efectuat abans del 30 de juny de l’any de la convocatòria.

No s’acceptaran factures ni pagaments anteriors a la data de sol·licitud, ni abans de la visita del personal tècnic del DACC, quan s’escaigui, per verificar que no s’han iniciat les actuacions; excepte els honoraris tècnics dels projectes visats, l’assessorament sobre sostenibilitat econòmica i mediambiental, els estudis de viabilitat i el pla d’empresa, que podran estar realitzats i pagats fins a un any abans de la data de sol·licitud de l’ajut.

Quantia:

La quantia dels ajuts es determinarà segons el nombre de sol·licituds presentades i la disponibilitat pressupostària, d’acord amb els criteris de priorització que estableixen els annexos corresponents de l’ordre que aprova les bases reguladores.

Lloc i Termini de presentació:

La sol·licitud dels ajuts associats al CGE es formalitza a través de la declaració única agrària (DUN), en els formularis normalitzats, conforme el procediment de realització i presentació i d’acord amb l’Ordre que regula la DUN de la campanya corresponent. Aquesta sol·licitud s’ha de presentar dins el termini establert. Les sol·licituds presentades de manera diferent a l’establerta en aquest apartat es tindran per no presentades.

El període de presentació de les sol·licituds dels ajuts objecte d’aquesta convocatòria és el comprès entre el dia 1 de febrer i el dia 30 d’abril de 2022, ambdós inclosos. En el cas dels ajuts que requereixen anar acompanyats de diagnosi prèvia i pla d’explotació, el termini màxim per a la seva presentació també és fins al dia 30 d’abril de 2022.

 

Compartir en:

Envia'ns un missatge

Si vol més informació sobre els nostres serveis, pot fer servir aquest formulari per contactar amb nosaltres, o trucar-nos en horari comercial de dilluns a divendres.